Metodologia exegezei Vechiului Testament

Chiar dacă cultura europeană este determinată în mare măsură de tradiția iudeo-creștină, gândirea și limbajul Vechiului Testament, un compendiu de mai mult de 2000 de ani reprezentativ pentru această tradiție, apare de multe ori ca o voce aparte pentru cititorul modern. În acelaș țimp însă bibliocentrismul, care o caracterizează pe teologia reformatorică invocă necesitatea de a studia, de a cunoaște și de a explica Scriptura în toată adâncimea ei. Exegeza Vechiului Testament își deservește acest scop specific. În analiza unei pericope oarecare vrea să răspundă la o întrebare concretă: ce a însemnat acel text acolo unde el a fost formulat pentru prima oară?

Analiza textelor biblice se realizează prin sinteza sistematică a informațiilor textuale, gramaticale, literare, istorice și teologice. Scopul cursului de metodologie a exegezei Vechiului Testament este însușirea informațiilor și metodelor de analiză a diferitelor tipuri de texte, gene literare din Vechiul Testament. Studentul are posibilitatea de a cunoaște literatura primară și secundară a exegezei: cele mai importante manuscripte ebraice, edițiile critice cele mai importante ale bibliei ebraice, traducerile antice cele mai însemnante, importanța analizelor vocabulare, caracteristicile metodologice specifice ale comentariilor (seriilor de comentare) biblice. Cursul acordă și o atenție deosebită softverelor care îl asistă pe exeget în analiza textuală (mai cu seamă softului BibleWorks).

Competențe

Competențe specifice

Acest curs dezvoltă competența specifică a studentului
 • de a analiza texte din Biblia Ebraică cu ajutorul metodelor însușite;
 • de a interpreta și evalua aparatul critic din Biblia Hebraica Stuttgartensia;
 • de a pregăti studii teologice lexicale la cuvinte ebraice;
 • de a contura structura literară a unui text;
 • de a determina genul literar al unei pericope;
 • de a determina ideea principală a unei pericope;
 • de a utiliza comentarii biblice și de a recunoaște caracteristicile principale ale acestora;
 • de a utiliza softul BibleWorks 9.

Competențe generale

Cursul contribuie la competențele generale ale studentului
 • de a analiza și interpreta texte complexe;
 • de a lua o poziție critică față de un text oarecare, precum și față de interpretările antice sau moderne ale acestora;
 • de a dezvolta cunoștința de limbi străine;
 • de a utiliza softuri profesionale.

Distribuția fondului de timp

Număr de ore pe săptămână Curs Seminar Practică
2 ore/săptămână 1 1 0
28 ore/semestru 14 14 0
Studiu individual Ore/sem
Timpul total estimat 98
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 14
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren 14
Pregătire seminarii, teme, referate, portofolii și eseuri 40
Tutoriat 2
Total studiu individual 70

Examinare

Studentul va elabora o serie de lucrări în scris în care el va prezenta competențele sale privind aplicarea metodologiei exegetice discutate în cadrul orelor. Textele, respectiv subiectele concrete care vor sta la baza lucrărilor scrise, vor fi stabilite de cadrul didactic cu o săptămână înaintea predării lucrărilor. Tema elaborată va fi încărcată în platforma GoogleClassroom. Se preconizează următoarele teme specifice, a câte 3-5 pagini fiecare:

 1. Instalarea softurilor Logos Academic și/sau BibleWorks: instalare versiuni ale bibliei, prezentarea funcțiunilor de bază ale softului prin capturi de ecran, etc.
 2. Istoria textului ebraic și critica textuală
 3. Analiza a terminologiei biblice cu ajutorul softurilor și a literaturii de specialitate
 4. Genurile literare în Vechiul Testament
 5. Analiza structurală a pericopelor biblice
 6. Evaluarea unui comentariu științific

Studentul va primi o notă pentru fiecare lucrare în parte. Nota finală reprezintă media generală a notelor individuale acordate. Condiția promovării verificării este ca studentul să primească nota minimă de 5.00 pentru fiecare sarcină realizată în parte. Sarcina individuală neîndeplinită sau neîncarcată în timp pe platformă, se consideră examen eșuat.

Bibliografie

Carte