Ószövetségi exegézis módszertan

Annak ellenére, hogy az európai kultúrát alapvetően meghatározza a zsidó-keresztyén bibliai hagyomány, az Ószövetség több, mint 2000 éves gondolatvilága és nyelvezete sok esetben idegenül cseng a mai olvasó előtt. A reformátori teológiára alapvetően jellemző biblia-központúság azonban fölveti annak igényét, hogy Szentírást jobban megismerjük, megértsük és megértessük. Az Ószövetség exegézise ezt a megértést szolgálja. Egy konkrét szöveg elemzése kapcsán arra a kérdésre igyekszik választ adni, hogy mit jelentett az a bizonyos szöveg ott és akkor, ahol és amikor elhangzott?

A bibliai szövegek elemzése szövegtani, nyelvi, irodalmi, történeti és teológiai ismeretek rendszerezett szintézise révén valósul meg. Az Ószövetségi exegézis módszertan tárgy célja az, hogy a hallgató megismerje és elsajátítsa a Biblia héber nyelvű szövegeinek elemzéséhez szükséges módszertani lépéseket. A kurzus rendjén a hallgató megismerkedik az exegézis módszertanához kapcsolódó elsődleges és másodlagos irodalommal: a legfontosabb héber kéziratokkal, a Héber Biblia fontosabb kritikai kiadásaival, a héber szöveg legjelentősebb ókori fordításaival, a héber szókönyvek jelentőségével, a bibliai kommentárok (kommentársorozatok) módszertani jellegzetességeivel. A kurzus különös figyelmet szentel a bibliai szövegelemzésben messzemenő segítséget nyújtó bibliai szoftvereknek (elsősorban a BibleWorks programnak).

Kompetenciák

Sajátos kompetenciák

A Biblia héber nyelvű szövegeinek elemzése a megtanult módszerek segítségével; a Biblia Hebraica Stuttgartensia kritikai apparátusának értelmezése és kiértékelése; héber szótanulmányok készítése, fontos kifejezések elemzése a szöveg összefüggéseinek figyelembe vételével; egy szöveg struktúrájának a fölvázolása; a szöveg műfajának meghatározása tartalmi szempontok figyelembe vételével; egy szöveg fő gondolatmenetének behatárolása; az ószövetségi könyvekhez kapcsolódó kommentárirodalom használata; a BibleWorks 9 bibliai szövegelemző szoftver megismerése.

Általános kompetenciák

Összetett szövegek elemzésére és értelmezésére való készség; idegen nyelvismeret fejlesztése.

Időbeosztás

Heti oktatási idő Előadás Szeminárium Gyakorlat
2 óra/hét 1 1 0
28 óra/szemeszter 14 14 0
Szorgalmi idő Óra/félév
Összesített idő 98
A kiadott kurzus, bibliográfia és órajegyzetek elsajátításához szükséges idő 14
További dokumentálódás könyvtárban, interneten, adatbázisokban vagy terepen 14
Szemináriumi dolgozatok, esszék, záródolgozatok elkészítése 40
Személyre szabott konzultáció 2
Szorgalmi idő összesen 70

Vizsgáztatás

A hallgató írásbeli dolgozatot készít ajánlott vagy választott textus alapján (a szabadon választott textust illetően előzetesen egyeztetni kell a szaktanárral). A dolgozatnak tartalmaznia kell a konkrét bibliai perikópa kimerítő elemzését a megtanult exegetikai módszerek és lépések segítségével. A dolgozat terjedelme 4000-5000 szó.

Bibliográfia

Könyv