Ószövetségi exegézis II

A kurzus célja az Ószövetség prófétai szövegeinek elemzésével kapcsolatos sajátos exegetikai problémák megismerése. A prófétai szövegek gyakran költői formában íródtak. A költői nyelv jellegzetes szókinccsel és más (pl. narratív) szövegektől eltérő sajátosságokkal rendelkezik. A próféciákban általában önálló, kisebb szövegegységekkel van dolgunk. Ezeket az eredetileg önálló irodalmi egységeket egy későbbi szerkesztési folyamat rendjén bizonyos szempontok szerint egymás mellé rendelték úgy, hogy azok egy prófétai "könyvet" hozzanak létre. Így az egyes prófétai könyvek végső formája szempontjából a kisebb szövegegységek újabb retorikai / teológiai szerepet kaptak. Ennek a kettős szempontnak megfelelően az exegézis a végső szövegformából indul ki, de nem áll meg itt, hanem továbbhalad az egyes rövidebb perikópák önálló jelentésének feltárására.

A kurzus konkrétan Habakuk könyvét veszi vizsgálat alá, amely valamikor a Kr.e. 6. században keletkezett. Ez a próféciáskönyv egy olyan korhoz kapcsolódik, amelyben Júda országa a lakosság identitását alapvetően meghatározó történelmi események színterévé válik. Ebben az időszakban Júda országa összeomlik, de nem sokkal később elindul egy vallási megújulás is, amelynek eredményeképpen összegyűjtik és átértékelik Izrael korábbi írásos hagyományait. Habakuk könyve által kitűnően szemléltethető az, hogy a korábbi hagyománytörténetet hogyan elevenedik meg egy későbbi korszakban, s ez milyen szövegtörténeti és szöveg-értelmezési problémákat hoz magával. A kurzus Habakuk kutatástörténeti áttekintésével és irodalomtörténeti elemzésével kezdődik, amelynek rendjén terítékre kerülnek azok a legfontosabb kérdések, amelyeknek az egyes szakaszok exegézisénél majd alaposabb figyelmet kell szentelni. Az előadások keretében a kijelölt perikópa exegetikai elemzésére kerül sor a már ismert módszertani szempontok figyelembevételével.

Kompetenciák

Sajátos kompetenciák

A kurzus a következő sajátos kompetenciák kialakításában segít:
 • a hallgató képes szótár segítségével magyar nyelvre fordítani a Héber Biblia szövegeit, és elemezni tudja azt a megtanult exegetikai módszerek alapján;
 • hallgató ismeri a prófétai szövegekre jellemző exegetikai kérdéseket (költői nyelv, költői és prózai szakaszok váltakozása, a prófétai iratok szerkesztésével együtt járó exegetikai problémák);
 • a hallgató tisztában van a Habakuk könyve keletkezésének történetével;
 • érti az áthagyományozási folyamattal kapcsolatos kérdéseket és azok jelentőségét a szöveg értelmezésére nézve;
 • fölismeri és vizuálisan is föl tudja vázolni egy összetett bibliai szöveg logikai szerkezetét;
 • meg tudja határozni a bibliai szöveg központi gondolatmenetét, műfaját;
 • értelmezni tudja a mondatok egymással való kapcsolatát;
 • fölismeri egy bibliai szöveg retorikai elemeit;
 • el tudja helyezni a szöveg teológiai üzenetét az Ószövetség és a Biblia tágabb összefüggésében.

Általános kompetenciák

A kurzus általános értelemben fejleszti a hallgató azon képességét, hogy:
 • értelmezzen egy összetett szöveget;
 • meghatározza annak központi gondolatmenetét;
 • azonosítsa mindazon retorikai eszközöket, amelyeket a szöveg szerzői felhasználnak a fő mondanivaló átadására;
 • fölismerje a Biblia kialakulási folyamatában szerepet játszó tényezőket;
 • kritikusan viszonyuljon egy adott szöveghez, illetve annak régi és új értelmezéseihez.

Időbeosztás

Heti oktatási idő Előadás Szeminárium Gyakorlat
2 óra/hét 2 0 0
28 óra/szemeszter 28 0 0
Szorgalmi idő Óra/félév
Összesített idő 130
A kiadott kurzus, bibliográfia és órajegyzetek elsajátításához szükséges idő 45
További dokumentálódás könyvtárban, interneten, adatbázisokban vagy terepen 45
Szemináriumi dolgozatok, esszék, záródolgozatok elkészítése 12
Személyre szabott konzultáció 0
Szorgalmi idő összesen 102

Vizsgáztatás

A hallgató minden órára elkészíti a soron következő bibliai perikópa héber szövegének nyelvi elemzését (preparáció). A félév végén a teljes anyagból írásbeli vizsgára kerül sor. A végleges jegy összetevői: órai anyag előkészítése (20%), záróvizsga (80%).

Bibliográfia

Könyv

Tanulmány folyóiratban

Tanulmány könyvben

 • Balogh Csaba (2015): Reconsidering Habakkuk 1:8 In: Kókai Nagy Viktor: Propheten der Epochen / Prophets during the Epochs: Festschrift für István Karasszon zum 60. Geburtstag / Studies in Hounour of István Karasszon for his 60th Birthday . Alter Orient und Altes Testament 426. Münster: Ugarit Verlag, 113-125 old.
 • Karasszon István (2002): Egy sohasem élt próféta súlyos öröksége. Habakuk-tanulmányok In: Karasszon István: Az Ószövetség fényei. Veterotestamentica . Budapest: Mundus Kiadó, 108-137 old.
 • Karasszon István (2008): Habakuk 3 In: Karasszon István: Az Ószövetség varázsa . Kréné 3. Budapest: Új Mandátum, 251-268 old.
 • Watts, James W. (1996): Psalmody in Prophecy. Habakkuk 3 in Context In: Watts, James W.: Forming Prophetic Literature: Essays on Isaiah and the Twelve in Honor of John D. W. Watts . Journal for the Study of the Old Testament. Supplement Series 235. Sheffield: Sheffield Academic Press, 209-223 old.
 • Albright, William Foxwell (1950): The Psalm of Habakkuk In: Rowley, H. H.: Studies in Old Testament Prophecy Dedicated to Th. H. Robinson . Edinburgh: , 1-18 old.
 • Dietrich, Walter (1994): Habakkuk: ein Jesajaschüler In: Niemann, H. M.: Nachdenken über Israel, Bibel und Theologie: Festrschrift für K.-D. Schunck zu seinem 65. Geburtstag . Frankfurt am Main: , 197-215 old.
 • Ruiten, J. T. A. G. M. van (1997): “His Master’s Voice?” The Supposed Influence of the Book of Isaiah in the Book of Habakkuk In: Ruiten, J. T. A. G. M. van: Studies in the Book of Isaiah . Leuven: Peeters, 397-411 old.
 • Balogh Csaba (2014): Survival of the Fittest: Habakkuk and the Changing Trail of the Prophetic Tradition In: Hodossy-Takács Előd: Wichtige Wendepunkte. Verändernde und sich ändernde Traditionen in Zeiten des Umbruchs // Pivotal Turns. Transforming Traditions in Times of Transition . Beihefte zur Ökumenischen Rundschau 98. Leipzig: Evangelische Verlagsanstalt, 27-44 old.