Concepte ale divinității în Vechiul Testament

Scopul general al cursului de teologia Vechiului Testament este acela de a încerca o sistematizare a conținutului teologic divers din Vechiul Testament și de a evidenția punctele majore de referință, care prin medierea iudaismului și creștinismului au devenot comori culturale ale omenirii în general. Termenul "teologie" se folosește aici cu un sens mai puțin specific: cursul nu se concentrează numai asupra enunțurilor biblice despre Dumnezeu, ci în general asupra diferitelor manifestări ale credinței lui Israel. Cursul prezintă câteva dintre încercările de a sistematiza conținutul Vechiului Testament (o scurtă istorie de cercetare), considerând nu în ultimul rând și dilema binecunoscută din literatura recentă, și anume disputa despre "teologia și/sau istoria religiei lui Israel". Cursul oferă de asemenea o imagine de ansamblu despre reprezentăriile lumii divine din Vechiul Testament în contextul gândirii vechiului Orient Apropiat. Tematicile specifice abordate includ monoteismul, reprezentări ale divinității și limbajul mitologic.

Competențe

Competențe specifice

Prin acest curs studentul
 • va cunoaște principalele abordări ale teologiei Vechiului Testament;
 • se va familiariza cu pluriformitatea teologiei Vechiului Testament, fiind capabil să schițeze cele mai importante trasee teologice din această colecție, precum și din subcolecțiile acestuia;
 • va fi capabil să interpreteze tensiunile dintre diferitele voci, și va putea să tragă consecințele aferente acestei pluriformități;
 • va cunoaște semnificația fondului social, politic și ideologic în procesul creării textelor biblice;
 • va fi capabil să interpreteze elementele credinței israelite în contextul culturii vechiului Orient apropiat;
 • va fi capabil să elaboreze problema monoteismului și a iconografiei în gândirea Vechiului Testament.

Competențe generale

În general cursul dezvoltă capacitatea studentului
 • de a observa importanța Vechiului Testament pentru teologia creștină;
 • de a recunoaște relevanța Vechiului Testament pentru teologia creștină cu privire la problematic fundamentale precum monoteismul sau iconografia cultică;
 • de a fi conștient de consecințele pluriformității teologice pentru gândirea și cultura creștină și umană;
 • de a reflecta în mod critic asupra unei problematici, precum și a unei abordări a problematicii respective.

Distribuția fondului de timp

Număr de ore pe săptămână Curs Seminar Practică
2 ore/săptămână 1 1 0
28 ore/semestru 14 14 0
Studiu individual Ore/sem
Timpul total estimat 88
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 40
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren 20
Pregătire seminarii, teme, referate, portofolii și eseuri 0
Tutoriat 0
Total studiu individual 60

Examinare

Studentul trebuie să cunoască discuțiile cele mai importante din literatura de specialitate aferentă subiectelor tratate și să fie în stare să reflecteze critic asupra diferitelor opinii formulate. Examenul va evalua familiaritatea studentului cu tematicile abordate, precum si opinia sa personală privind interpretările acestora.

Bibliografie

Carte

Articol în revistă

Articol în carte

 • Jeremias, Jörg (2014): Az ószövetségi teológia fő problémái In: Balogh Csaba: Testimony, dispute, advocacy. Encountering the Theology of Walter Brueggemann // Tanúságtétel, vita, pártfogás. Találkozások Walter Brueggemann teológiájával . Cluj-Napoca: Exit, pp. 35-52
 • Karasszon István (2014): Walter Brueggemann teológiája In: Balogh Csaba: Testimony, dispute, advocacy. Encountering the Theology of Walter Brueggemann // Tanúságtétel, vita, pártfogás. Találkozások Walter Brueggemann teológiájával . Cluj-Napoca: Exit, pp. 65-76
 • Pieterse, Werner (2014): A „tanú törékenysége” In: Balogh Csaba: Testimony, dispute, advocacy. Encountering the Theology of Walter Brueggemann // Tanúságtétel, vita, pártfogás. Találkozások Walter Brueggemann teológiájával . Cluj-Napoca: Exit, pp. 155-166
 • Brueggemann, Walter (2014): Visszatekintés In: Balogh Csaba: Testimony, dispute, advocacy. Encountering the Theology of Walter Brueggemann // Tanúságtétel, vita, pártfogás. Találkozások Walter Brueggemann teológiájával . Cluj-Napoca: Exit, pp. 205-210
 • Collins, John J. (2008): Izrael vallása: az istennő visszatér In: Collins, John J.: A Biblia Bábel után. Történetkritika a posztmodern korban . Napjaink Teológiája . Pannonhalma: Bencés, pp. 195-252

Colecție de studii