Limba ebraică III

Pe parcursul cursurilor, prin exerciții și prin pocesul de învățare studenții să facă cunoștință cu bazele gramaticii ebraice, cu gândirea acestei limbi, să însușească un fond principal de cuvinte, scopul acestora fiind realizarea analizei morfologice și traducerea unor secvențe de texte biblice.

Competențe

Competențe specifice

Pe baza cunoștințelor morfologice deja însușite studentul este capabil să recunoască particularitățile limbii ebraice și sesizează diferențele dintre textul original și traduceri posibile.

Competențe generale

Prin însușirea conjugaților studentul este capabil să valorifice cunoștințele teoretice realizând analize morfologice și traducerea textelor mai simple.

Distribuția fondului de timp

Număr de ore pe săptămână Curs Seminar Practică
2 ore/săptămână 1 1 0
28 ore/semestru 14 14 0
Studiu individual Ore/sem
Timpul total estimat 103
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 50
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren 24
Pregătire seminarii, teme, referate, portofolii și eseuri 0
Tutoriat 1
Total studiu individual 75

Examinare

Verificarea pe parcurs se realizează prin teste. Nota finală se rezultă din media notelor obținute la testări (50%) și nota examenului oral (50%).

Bibliografie

Carte