Limba greacă I

Dialectul koine al limbii greci este limba originală a Noului Testament. Scopul cursului este învăţarea acestei limbi, cu ajutorul căreia studentul va fi capabil să analizeze mai aprofundat textele din Noul Testament. Pe parcursul cursului studenți își vor dobândi un vocabular stabil și noțiunile gramaticale de bază pentru analiza textuală.

Competențe

Competențe specifice

Studentul este capabil să scrie şi să citească în limba greacă, şi să analizeze din punct de vedere gramatical textele învăţate. Studentul este capabil să recunoască cele mai elementare forme gramaticale, şi simte diferenţa dintre textul origial biblic şi diferitele traduceri.

Structura cursului

# Titlu

Distribuția fondului de timp

Număr de ore pe săptămână Curs Seminar Practică
2 ore/săptămână 1 1 0
28 ore/semestru 14 14 0
Studiu individual Ore/sem
Timpul total estimat 103
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 50
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren 22
Pregătire seminarii, teme, referate, portofolii și eseuri 0
Tutoriat 3
Total studiu individual 75

Examinare

Se evaluează competențele de citirea, de analizare gramaticală şi de traducere a unui text învăţat în timpul semestrului.

Bibliografie

Carte