Limba greacă III

Îmbogățirea cunoștințelor morfologice și analiză morfologică (texte: Noul Testament, Septuaginta). Îmbogățirea vocabularului. A face cunoștință cu noțiuni teologice fundamentale.

Competențe

Competențe specifice

Studentul este capabil să observe semantica cuvintelor grecești, și recunoaște diferențele dintre textul grec și traducerile posibile.

Competențe generale

Studentul este capabil să identifice părțile de vorbire deja predate și în posesia cunoștințelor poate să analizeze morfologic aceste cuvinte. Studentul este capabil să traducă propoziții cu o structură mai simplă.

Distribuția fondului de timp

Număr de ore pe săptămână Curs Seminar Practică
2 ore/săptămână 1 1 0
28 ore/semestru 14 14 0
Studiu individual Ore/sem
Timpul total estimat 103
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 50
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren 24
Pregătire seminarii, teme, referate, portofolii și eseuri 0
Tutoriat 1
Total studiu individual 75

Examinare

Verificarea pe parcurs se realizează prin teste. Nota finală se rezultă din media notelor obținute la testări (50%) și nota examenului oral (50%).

Bibliografie

Carte