Metodologia Exegezei Noului Testament

Metodologia Exegezei Noului Testament prezintă acele etape care ne ajută să ne apropiem de sensul textelor Noului Testament. Aceasta enumeră acele mijloace specifice fără de care lucrările parțiale, care sunt menite să ne ajute în procesul de înțelegere, nu pot fi realizate: cele mai de încredere documente privind textul original și mijloacele necesare pentru înțelegerea acestuia precum dicționarele, enciclopediile, gramatica, comentariile, monografiile și studiile. Aceasta evidențiază metodele prin care rezultatele pot fi discutate, evaluate și organizate într-o abordare unitară.

Competențe

Competențe specifice

Cursantul este familiarizat cu semiologia textului critic și cu sistemul din Noul Testament Grecesc Nestle-Aland (ediția 27 sau 28), acesta este capabil să evalueze informațiile evidențiate și să tragă o concluzie privind caracteristicile întregului text critic. Acesta folosește diferite dicționare etimologice și de gramatică, recunoaște și apreciază particularitățile gramaticale, structurale, de sens și genul textului. Cursantul cunoaște structura secvențelor a comentariilor și cu ajutorul lor este capabil să schițeze diversele probleme care se regăsesc în text și să vadă dincolo de tensiunea care există între diferitele sugestii propuse. Bazându-se pe cunoștințele sale, cursantul poate argumenta pentru una sau alta dintre soluțiile propuse. Acesta este capabil să prezinte rezultatele cercetării sale într-o manieră structurată și metodologică; își poate evalua și sintetiza munca.

Competențe generale

Cursantul este capabil să realizeze o analiză a textului de unul singur, într-o manieră profesională.

Distribuția fondului de timp

Număr de ore pe săptămână Curs Seminar Practică
2 ore/săptămână 1 1 0
28 ore/semestru 14 14 0
Studiu individual Ore/sem
Timpul total estimat 100
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 20
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren 20
Pregătire seminarii, teme, referate, portofolii și eseuri 30
Tutoriat 2
Total studiu individual 72

Examinare

Cursantul va pregăti pentru fiecare curs o lucrare scrisă bazată pe un text la alegere sau un text impus, pentru a putea exersa etapele metodologice învățate. Fiecare cursant își va prezenta lucrarea într-o ordine prestabilită. Fiecare prezentare este urmată de o scurtă discuție evaluativă. În baza indicațiilor oferite de către literatura de specialitate, precum și a instrucțiunilor primite pentru lucrările prezentate, fiecare cursant va redacta o lucrare care să conțină analiza unui anumit text. Lucrarea trebuie să reflecte faptul că într-adevăr cursantul a dobândit competențele necesar care îi permit să realizeze în mod independent o exegeză a unui text din Noul Testament. Întinderea lucrării trebuie să fie între 4000/5000 de cuvinte.

Bibliografie

Carte

Ediție de surse