Limba greacă II

Dialectul koine al limbii greci este limba originală a Noului Testament. Scopul cursului este învăţarea acestei limbi, cu ajutorul căreia studentul va fi capabil să analizeze mai aprofundat textele din Noul Testament. Pe parcursul cursului studenți își vor dobândi un vocabular stabil și noțiunile gramaticale de bază pentru analiza textuală.

Competențe

Competențe specifice

După învăţarea materailului morfologic studentul este capabil să recunoască cele mai elemtare forme gramaticale, şi simte diferenţa dintre textul origial biblic şi diferitele traduceri.

Competențe generale

Studentul este capabil să recunoască formele de conjugare a verbelor cu rădăcină de diftong şi de vocală, şi să analizeze morfologic textele învăţate.

Structura cursului

# Titlu

Distribuția fondului de timp

Număr de ore pe săptămână Curs Seminar Practică
2 ore/săptămână 1 1 0
28 ore/semestru 14 14 0
Studiu individual Ore/sem
Timpul total estimat 103
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 50
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren 22
Pregătire seminarii, teme, referate, portofolii și eseuri 0
Tutoriat 3
Total studiu individual 75

Examinare

• Examenul se desfăşoară prin citirea, analiza şi traducerea unui text învăţat în timpul semestrului.

Bibliografie

Carte