Exegeza Vechiului Testament I

Scopul acestui curs este de a ilustra procesul de interpretare al Vechiului Testament prin exemple concrete. Se va acorda o atenție deosebită problemelor care contribuie la acest proces hermeneutic. Cursul îl va ajuta studentul să ia o atitudine critică față de text și de interpretările acestuia. Studentul va avea ocazia de a cunoaște într-un mod aprofundat o pericopă biblică concretă, și anume Isaia 7:1-9:6. Această pericopă are o importanță deosebită pentru teologia creștină. Din punctele de vedere a genului literar și a istoriei de compoziție, Isaia 7:1-9:6 ne oferă un studiu de caz excelent pentru vizualizarea complexitățiilor care pot apărea pe parcursul analizei textelor ebraice.

Competențe

Competențe specifice

Acest curs are ca scop ca studentul
 • să fie capabil să traducă orice text din Biblia Ebraică cu ajutorul materialului necesar (dicționare etc.) și să analizeze aceste texte într-un mod aprofundat prin metodele exegetice însușite;
 • să poată descrie procesul de compoziție al Isaia 7:1-9:6;
 • să înțeleagă relevanța problemelor aferente procesului de compoziție pentru interpretarea textelor;
 • să fie capabil să contureze într-o formă vizuală structura logică a unui text biblic complex;
 • să definească idea principală a unui text biblic și să interpreteze relația internă a propozițiilor;
 • să precepe importanța genului literar și a elementelor retorice pentru interpretarea textelor biblice;
 • să localizeze mesajul teologic al unei pericope în contextul mai larg al Vechiului Testament și al Bibliei în general.

Competențe generale

Cursul contribuie la competențele generale ale studentului
 • de a interpreta un text literar complex;
 • de a delinea o idee principală într-un text complex;
 • de a identifica caracteristicile retorice ale unui autor în prezentarea mesajului său;
 • de a recunoaște importanța factorilor multiple care joacă un rol în istoria unui text;
 • de a lua o poziție critică față de un text oarecare, precum și față de interpretările antice sau moderne ale acestora.

Distribuția fondului de timp

Număr de ore pe săptămână Curs Seminar Practică
2 ore/săptămână 2 0 0
28 ore/semestru 28 0 0
Studiu individual Ore/sem
Timpul total estimat 113
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 40
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren 35
Pregătire seminarii, teme, referate, portofolii și eseuri 10
Tutoriat 0
Total studiu individual 85

Examinare

Studentul va pregăti analiza semantică și gramaticală a textului biblic care urmează a fi abordată in cadrul cursului (preparație). În final va avea loc un examen scris din întregul material analizat în cadrul cursurilor. Nota finală se compune din pregătirea regulară pentru cursuri (20%) și examenul final (80%).

Bibliografie

Carte

Articol în revistă

Articol în carte

 • Williamson, Hugh G. M. (2009): Poetic Vision in Isaiah 7:18-25 In: Everson, A. Joseph: The Desert Will Bloom. Poetic Visions in Isaiah . Atlanta: Society of Biblical Literature, pp. 77-90
 • Williamson, Hugh G. M. (2011): The Practicalities of Prophetic Writing in Isaiah 8:1 In: Aitken, James K.: On Stone and Scroll. Essays in Honour of Graham Ivor Davies . Beihefte zur Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft 420. Berlin: De Gruyter, pp. 357-370
 • Karasszon István (2007): Ézsaiás és a Könyv In: Geréb Zsolt: Isteni megszólítás…emberi válasz. Jubileumi tanulmánykötet Eszenyeiné dr. Széles Mária professzor asszony tiszteletére . Nagyvárad: Partium Kiadó, pp. 23-30
 • Zsengellér József (2003): Ézsaiás és az "intő jelek" In: Kun Mária: Tanulmánykötet az 50 éves Marjovszky Tibor tiszteletére . Budapesta: B&V Bt., pp. 270-277
 • Karasszon Dezső (1974): Ézsaiás könyvének magyarázata. In: Jubileumi kommentár 2.. Budapesta: Református Zsinati Iroda, pp. 635-692