Teologia Vechiului Testament

Cursul oferă o întroducere în temele fundamentale ale teologiei Vechiului Testament şi literatura cercetării.

Competențe

Competențe specifice

Cursul are în vedere formarea următoarelor competențe:
  • studentul recunoaște diversitatea teologică a Vechiului Testament;
  • înțelege principalele stereotipii ale creștinismului referitor la Vechiul Testament;
  • recunoaște funcția lingvistică a metaforei în evitarea idolatriei;
  • înțelege noțiunile în structura teologiei Vechiului Testament: disjunctivitate, suveranitate divină, loialitate, ambiguitate, relația între dimensiunile etice și estetice ale lui Dumnezeu;
  • cunoaște principalele caracteristici ale tradiției profetice și a înțelepciunii;
  • înțelege problematica teodiceei;
  • înțelege relaţia dintre narativa Vechiului Testament și metanarativa postmodernă;

Competențe generale

Studentul înțelege importanța Vechiului Testament pentru teologia creștină. Studentul își dezvoltă o capacitate de gândire reflectivă și critică asupra unei probleme anume.

Distribuția fondului de timp

Număr de ore pe săptămână Curs Seminar Practică
2 ore/săptămână 2 0 0
28 ore/semestru 28 0 0
Studiu individual Ore/sem
Timpul total estimat 92
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 36
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren 12
Pregătire seminarii, teme, referate, portofolii și eseuri 14
Tutoriat 2
Total studiu individual 64

Examinare

Nota finală se construiește din: 30% pregătirea și prezentarea unei lucrări scrise cu o tematică din teologia Vechiului Testament; 20% activitate în timpul crusurilor; 40% nota examenului sumativ din sesiune.

Bibliografie

Carte