Sociologia tineretului

Obiectivul cursului este familiarizarea viitorilor preoți cu cele mai importante subiecte ale cercetării de cultură a tineretului cum ar fi: conflictul dintre generații, schimbări în durata tinereții și comportamentul consumatorilor, cultura festivalurilor și a timpului liber, schimbarea valorilor și devianța, căutarea identității, generații digitale, subculturi, activități pentru tineret în biserici. Obiectivul cursului în perspectivă este promovarea activităților de calitate pentru tineret la nivel pastoral și clerical.

Competențe

Competențe specifice

Cunoștințe, competențe și aptitudini – înțelegerea culturii tineretului –identificarea subculturilor și competența de a comunica cu aceste subculturi – aptitudini organizatorice – pastorația tinerilor.

Distribuția fondului de timp

Număr de ore pe săptămână Curs Seminar Practică
2 ore/săptămână 1 1 0
28 ore/semestru 14 14 0
Studiu individual Ore/sem
Timpul total estimat 89
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 26
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren 16
Pregătire seminarii, teme, referate, portofolii și eseuri 16
Tutoriat 3
Total studiu individual 61

Examinare

45% - Studenții vor lucra în grupuri mici, și vor prezenta o temă de interes.
55% - Examen scris pe baza tematicii și bibliografiei obligatorii.

Bibliografie

Articol în revistă

Colecție de studii

Carte