Introducere în Vechiul Testament I

Subiectul oferă o introducere din perspectiva istoriei literaturii, istoriei textelor şi a canonului, precum şi o introducere teologică în cărţile Vechiului Testament. Cursurile şi testele au drept scop tratarea amănunţită a conţinutului cărţilor şi dobândirea cunoştinţelor biblice.

Competențe

Competențe specifice

Utilizarea terminologiei de bază referitoare la Biblie, pe parcursul analizei structurale şi de conţinut a unor cărţi din Vechiul Testament; aplicarea unui fond socio-cultural şi religios în descrierea originii Vechiului Testament, precum şi descrierea evoluţiei textului şi a principalelor subiecte; sinteza particularităţilor cărţilor Vechiului Testament.

Competențe generale

Formarea unei culturi teologice pentru viitorii preoţi ai bisericii; capacitatea de a aplica cunoştinţele biblice în diferite domenii ale muncii pastorală.

Distribuția fondului de timp

Număr de ore pe săptămână Curs Seminar Practică
2 ore/săptămână 2 0 0
28 ore/semestru 28 0 0
Studiu individual Ore/sem
Timpul total estimat 80
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 30
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren 20
Pregătire seminarii, teme, referate, portofolii și eseuri 0
Tutoriat 2
Total studiu individual 52

Examinare

Examenul oral la sfârşitul semestrului (65%), teste în scris (35%). Condiţia prezentării la examen este participarea la cursuri (în proporţie de cel puţin 50%), obţinerea unei note de trecere la testele scrise şi reuşita testului de intrare care precede examenul oral.

Bibliografie

Carte

Colecție de studii