1. csoport (Újkor)

Előadásomban a jezsuiták kolozsvári letelepedését szándékozom bemutatni és a rend viszonyát a város protestáns lakosaival.

A peregrinatio a 19. századi történelemszemlélet felől nézve a református diák számára nem volt más csak egy primér egyetemi oktatásért vállalt utazás. A legújabb kutatások fényében azonban úgy tűnik, hogy ebben sokkal nagyobb szerepet játszott a nemzetközi kálvinizmus eszme- és eszközrendszere, és emiatt ennek alanyai sokkal kevésbé diákok, mint
inkább diplomaták voltak.

Előadásomban arra teszek kísérletet, hogy Zágoni Aranka György (1705−1767) püspök kéziratban maradt fordításának (Jo keresztyén Az Az: A keresztyén embernek minden tisztit XVII. szakaszokba foglaló idvességes trakta) angol és francia forrásait beazonosítsam, illetve a fordítás jelentőségét eszmetörténeti és homiletikai szempontokból értékeljem. Mivel Aranka György fordítása Herményi Dienes József 1755-ös másolatában is fennmaradt, és Hermányi Dienes egy előszót illesztett a fordításhoz, ezáltal tanulmányozhatóvá válik a kéziratos nyilvánosság működése a 18.

Az Erdélyi Református Egyház története szempontjából rendkívül tanulságos annak (az elsősorban teológiai) könyvállománynak a vizsgálata, amelyet a külföldön peregrináló diákok hoztak haza. Jelen előadásban 15 olyan svájci és németországi teológus Székelyudvarhelyen őrzött műveit vizsgáljuk, akiknek fontos szerepe volt az erdélyi reformátusság teológiájának formálódásában.

Oldalak

Subscribe to 1. csoport (Újkor)