Karácsonyi ünnepi konceptus. Legátusi ajánlólevél (2016)

És lőn, hogy mikor ott valának, betelének az ő szülésének napjai. És szülé az ő elsőszülött fiát, és bepólyálá őt, és helyhezteté őt a jászolba, mivelhogy nem vala nékik helyök a vendégfogadó
háznál
. Lukács 2,6-7

Az életnek van egy rendje és mindennek rendelt ideje van. A születésnek is. És a születéstörténetben is mindenkinek megvan a maga szerepe. A Jézus születése történe-tében, a saját vagy gyermekeink születése történetében, de akár a hitünk születése tör-ténetében is. És ezek a születéstörténetek, még ha pillanatnyilag fájdalmasak, az idő múltával megszépülnek. Fájdalmasak, mert maga a szülés fájdalommal jár, fájdalma-sak lehetnek, mert hiányoznak az apák, fájdalmas lehet, mert nincs hely a vendégfoga-dó házban, vagy nincs hely egy újabb gyereknek a családban, fájdalmas lehet a hit szü-letése, mert sokszor egy-egy tragédia, vagy fájdalmas esemény nyitja meg az ember megkérgesedett szívét. És a születéstörténetek szépek, mert egy új élet születik és Minden újszülött gyermek azt az üzenetet hozza, hogy Isten még nem vesztette el bizalmát az emberek iránt.(Rabindranath Tagore)

Vidám vagy szomorú történet a születéstörténet? Veszedelmek, fájdalmak, két-ségek és kételyek között megszületik egy élet, egy új élet ígérete, reménysége. Mária helyet készített Jézusnak a jászolban, bepólyálta és befektette a jászolba. Keresztelő Já-nos úgy beszélt magáról, mint aki Jézusnak útkészítője. Helykészítő vagy útkészítő a mi jézusvárásunk? Hogy tekintünk magunkra, életünkre, hitünkre, mint akik helyet vagy utat készítünk Jézusnak? Úgy gondolom, hogy nem játszható ki egyik várakozás a másik ellen, sőt mindkettőre szükség van. Szükség van a rendrakásra, kipakolni a fö-löslegessé vált holmikat, helyet biztosítani az érkezőnek és szükség van arra is, hogy elinduljunk, és ne kényelmesedjünk el, arra hivatkozva, hogy mi már befogadtuk Jé-zust.

Kedves lelkipásztor testvérem, kedves gyülekezet, hálásak vagyunk, hogy befo-gadjátok útkészítő teológusainkat ezen az ünnepen is!

Kolozsvárt, 2016 karácsonyán

A Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet tanári karának nevében
Sógor Árpád ifjúsági lelkész