Hová téríti vissza Isten az embert? – megjegyzések a Zsolt 90,3 fordításához –

Szenczi Molnár Albert közismert verses zsoltárparafrázisában így adja vissza a Zsolt 90,3 tartalmát: „Az embereket te meghagyod halni, / És ezt mondod az emberi nemzetnek: / Legyetek porrá, kik porból löttetek…”. A rendelkezésünkre álló magyar bibliafordítások egyöntetűen azt a fordítási lehetőséget támogatják, amely szerint Isten az embert vagy a halandót „visszatéríti a porba”, és így szól hozzájuk: „térjetek vissza”, vagy „térjetek oda vissza”. A Héber Biblia szövegében a pornak fordított szó helyén a דַּכָּ֑א szó áll, amelyet a Septuaginta ταπείνωσις-nak, a Vulgata pedig humilitas-nak fordít.

A tervezett előadás célja megvizsgálni, ha a דַּכָּ֑א szó szemantikai mezeje a Héber Biblia kontextusában összekapcsolható-e a halandósággal, amint azt a rendelkezésünkre álló magyar fordítások (és a kommentárirodalom jelentős része) sugallják, vagy pedig inkább a Septuaginta/Vulgata által jelölt irányban célszerűbb keresnünk a megoldást. A szöveg elemzését elsősorban a nyelvi és szerkezeti/poétikai sajátosságokra összpontosítva végzem, a rendelkezésemre álló nyelvészeti és teológiai szakirodalom figyelembevételével, ugyanakkor azonban – ahol szükségesnek mutatkozik – odafigyelek a zsidó hagyomány különböző rétegeiben föllelhető értelmezési lehetőségekre is, amelyből fény derülhet arra, a módra, ahogyan a szöveg megszületését követő századokban értelmezték és használták a דַּכָּ֑א szót. Miközben áttekintjük a héber szöveg elemzését, igyekszem reflektálni a rendelkezésünkre álló magyar fordításokra is, és amennyiben szükséges, kitérek a fontosabb ókori fordítások szövegváltozatainak sajátosságaira is. A vizsgálódás során terítékre kerülnek azok a bibliai szakaszok is, amelyekben valamilyen kontextusban előfordul a דַּכָּ֑א szó, és támpontot nyújthatnak a zsoltárvers értelmezéséhez. A szemantikai mező feltárásához szükség esetén szemléltető anyagot hozok az akkád és ugariti irodalomból is, amely rávilágíthat a דַּכָּ֑א szó jelentésmezejének a történetére, valamint az esetleges jelentésbeli változásokra.

Végső célkitűzésem a megjelölt zsoltárvers olyan jellegű fordításának elkészítése, amely oly módon van összhangban a ma előttünk álló héber szöveggel, hogy igyekszik megőrizni a szöveg esetleges több irányba való nyitottságát is.

Elhangzott a Magyar Hebraisztikai Társaság konferenciáján - ELTE, Budapest, 2021. február 4. (online)