Lezárult a 2022/2023. akadémiai év

Június 25-én délután hat órakor hagyományos keretek között került sor az akadémiai évzáró ünnepélyre. A Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet fennállásának 74. évzáró ünnepélyén Kovács Sándor rektor értékelte a 2022-2023. tanévet.


Június 25-én délután hat órakor hagyományos keretek között került sor az akadémiai évzáró ünnepélyre. A Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet fennállásának 74. évzáró ünnepélyén Kovács Sándor rektor értékelte a 2022-2023. tanév személyi változásait, eseményeit, a diákság, a tanári kar és az adminisztráció tevékenységét. Megköszönte azok munkáját, akik a maguk rendjén különféle módon járultak hozzá a tanév sikereihez, eredményeihez.

A KPTI-nek jelenleg 123 beiratkozott hallgatója van. Hangsúlyozta, hogy bár az idei első évre több diák iratkozott be, mint a tavaly, az Intézet fontosnak tartja azt, hogy a diákság és az oktatók részvételével ébren tartsa a KPTI és az itt folyó lelkészképzés iránti érdeklődést a középiskolások és általában az erdélyi ifjúság körében. Ezt a célt szolgálta az is, hogy a KPTI diáksága Kató Szabolcs oktató vezetésével több népszerűsítő karavánt és nyílt napot is szervezett. Hasonlóképpen az unitárius kar Koppándi Botond tanár vezetésével ellátogatott unitárius középiskolákba. A nyílt nap iránt különös érdeklődés mutatkozott.

A tanév során szervezett diákrendezvények közül kiemelte a Kárpát-medencei Protestáns Teológushallgatók Kolozsvári találkozóját (2022. szeptember 22–23), a nyitott ajtók éjszakáját (2023. március 14), a Quo Vadis Gálát (2023. április 26), illetve a diákság által szervezett Teológus Szakkört. A rektor méltatta a diákság által tudományos tevékenységek terén elért szép eredményeket is, úgymint az Országos Tudományos Diákköri Konferencián és az Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencián szerzett díjakat, illetve a diákság aktív publikációs tevékenységét. Egyúttal szorgalmazta, hogy "kapcsolódjanak be a tudományos kutatói munkába", mert az nem elfecsérelt idő, "hanem a szak és a magiszteri dolgozatok előszobája, esetleg egy későbbi doktori dolgozat ígérete."

A KPTI oktatóinak tudományos munkásságát így összesítette: "Intézetünk tanárai összesen 74 konferencián/szakmai típusú rendezvényen vettek részt, ebből 10 nemzetközi konferencia. Összesen 35 tudományos, 22 szakmai és 17 tágabb közönségnek szánt rendezvényen 59 alkalommal tartottak előadást."

A jövőbe tekintve a rektor kiemelte, hogy a következő tanévben a KPTI ismét akkreditációs vizsgálat elé néz: a magiszteri program dokumentációját kell előkészíteni. Jó reménységét fogalmazta meg arra nézve, hogy az időközben közel háromszorosára emelkedett akkreditációs díjakat illetően sikerül még egyeztetni a megfelelő testületekkel. A megnövekedett energiaárak, az infláció és az ezzel együtt növekvő működési költségek csak a támogatások beérkezése esetén teszik lehetővé az intézeti élet zökkenőmentes működését. Az eddigi támogatásokra nézve a rektor köszönetet mondott, a jövőre nézve pedig reménységének adott hangot, kiemelve, hogy "a KPTI anyagi helyzete ezeknek a támogatásoknak hiánytalan kifizetésétől függ". [A rektori beszéd beszéde teljes terjedelmében elolvasható a mellékletben.]

Az évértékelő beszédet követően került sor a diákság díjainak átadására. Az Intézet elismerését fejezte ki a 2022-2023. tanévben tanulmányi, tudományos, diakóniai, szervezési, vagy sport tevékenységek terén kiemelkedő eredményeket elérő hallgatóknak és teljesítményeiket könyvutalvánnyal jutalmazta.

A hatodéves végzős hallgatók nevében Horváth József búcsúzott el. Összefoglalójában reflektált az elmúlt hat év tapasztalataira, a szolgálatra való felkészülés éveire, amelyre "Isten csábította el" a lelkipásztori szolgálatra készülőket. [Horváth József beszéde teljes terjedelmében elolvasható a mellékletben.]

Az évzáró események minden évben kiemelkedő pontja az 50, 60, illetve 70 évvel ezelőtt végzett egykori diákok, nyugalmazott lelkipásztorok díszokleveleinek átadása. Az évzáró eseményen egymás mellett ülnek az Intézet egyházi szolgálatra frissen kibocsátott végzős hallgatói és a több évtizeddel ezelőtt végzett, szolgálatukban hűséggel helytálló szolgatársak, akik ezen az eseményen arany, illetve gyémánt oklevelet vehetnek át. A díszoklevelek átadása után az alumnusok nevében a 60 évvel ezelőtt végzett Dr. Geréb Zsolt, a KPTI nyugalmazott oktatója mondott köszöntő beszédet.

Az évzáró eseményen fellépett a kórus. Az ünnepély a himnusz eléneklésével zárult. Ezt követően a konviktuson a vendégek, az ünneplő lelkipásztorok és az Intézet alkalmazottai egy közös fogadáson vettek részt.