Akadémiai évzáró ünnepély 2019. Rektori évértékelő

Kállay Dezső évzáró beszédében értékelte az egyetemi élet kiemelkedő eredményeit, az oktatók és munkatársak tevékenységét, illetve a teológiai hallgatók munkáját. Az 50 és 60 éve végzett lelkipásztorok átvették emlék-okleveleiket.


A 2018-2019. akadémiai évet a rektor több szempontból is sikeresnek értékelte. Az aktuális tanévben került leadásra a magiszteri képzéssel kapcsolatos akkreditációs iratcsomó, amely a képzés szokásos időszakonkénti újraértékelése céljából készült el. Az akkreditációs bizottság kiszállására várhatóan 2019. őszén kerül majd sor. Az akkreditációs előkészülettel együtt járt néhány fontos alapszabály revíziója is, többek között az intézeti Charta módosítása. Ennek kapcsán a rektor kiemelte, hogy a törvény adta aktuális lehetőségek között "sikerült egyszerűsíteni és a tényleges napi gyakorlathoz közelíteni az Intézet életét meghatározó tanácskozási és döntéshozatali folyamatot, egyben némileg egyszerűsíteni azt az intézményi struktúrát is, amely a működés keretét biztosítja".

A magiszteri képzés szakmai gyakorlati rendszere, amely egyrészt a teológiai képzés gyakorlati jellegének az erősítését, másrészt az egyetemi képzés és a gyülekezeti gyakorlat közötti átmenetet folytonosságát szolgálja. Ebben a szakmai képzésre koncentráló folyamatban nem csupán az intézet oktatói vesznek részt, hanem az egyház vezetősége által kiválasztott mentorok és azok gyülekezetei. A program "sokat finomodott az előző évhez képest, amelyhez nagymértékben hozzájárult a képzésben részt vevő felek, úgymint a szakmai gyakorlat koordinátora, a szaktanárok, a mentor-lelkipásztorok és a végzős hallgatók folyamatos eszmecseréje és egy éves tapasztalata is". A rektor köszönetét fejezte ki azon gyülekeztek és lelkipásztorok iránt, akik ebben a szakgyakorlati képzésben részt vesznek.

Az elmúlt tanévben került sor a Ravasz László Gyakorlati Teológiai Kutatóközpont új szabályzatának elfogadására és működési rendszerének kidolgozására, amely a gyakorlati teológia szakszerű műveléséhez biztosít tudományos keretet, szakmai műhelyek kialakítása és konferenciák, illetve más kapcsolódó események szervezése révén.

Az elmúlt tanévben sokat fejlődött az Intézet a számítástechnikai fejlesztések terén is. A különböző eseményeket, rendezvényeket, konferenciákat online regisztráció segíti. A szakmai gyakorlat rendszeres követését és kiértékelését pedig a Studium adatbázis támogatja. A hallgatói szakdolgozatok egy összesítő online digitális repozitóriumba kerültek. Az intézeti adminisztrációt, a jegyzőkönyvek vezetését, illetve más adminisztrációs tevékenységek kísérését az Office kereshető adatbázis segíti. Országos viszonylatban is kiemelkedő a hallgatói mobilitásokat kezelő Mob program bevezetése. A kutatóintézetek bővítésével és az ezzel kapcsolatos tevékenységek fejlesztésének adminisztrációját az Orbis program adminisztrálja. Ezeket az egymással is összekapcsolódó, az egyetemi képzés sokrétűségét szem előtt tartó felületeket Balogh Csaba tanár fejlesztette ki és adminisztrálja.

A KPTI oktatói testületének jelenleg 13 főállású, 1 társult, 1 ideiglenes alkalmazásban és 1 ifjúsági tanácsadóként foglalkoztatott tagja van, 11 református, 4 unitárius, 1 evangélikus tanár (az oktatókra vonatkozó személyi és aktualizált tevékenységi információk itt találhatók.). A főállású oktatók munkáját óraadó tanárok segítik (az óraadó oktatók névsorát és tevékenységét lásd itt). Az elmúlt tanévben Visky Sándor Béla teológiai tanár professzorrá lépett elő. Ezzel az egyetemen jelenleg 6 professzor (három habilitált) oktat főállású tanárként, 3 docensként és 4 adjunktusként. Kelemen Attila Csongor beszédtechnika tanár idén befejezte hároméves oktatói tevékenységét. Az ezen a téren végzett kiváló munkájáért a rektor az Intézet nevében mondott köszönetet. A rektor méltatta az oktatók tudományos-szakmai teljesítményét, és a beérkezett tanári tevékenységi jelentések alapján tallózott a jelentősebbnek ítélt bejegyzések között (a részletes tájékoztatás megtalálható a rektori beszéd mellékelt dokumentumában, illetve az oktatói honlapokon).

A hallgatói számarányokat tekintve a 2018–2019-as tanulmányi évben az alapképzésre és magiszteri fokozatra szervezett nyári és az őszi felvételik után összesen 163 hallgatója volt az Intézetnek. Egyházak szerinti megoszlásban ez a következőképpen alakult: EREK 90 (55,215%), KREK 43 (26,38%), RELE 6 (3,68%), MUE 24 (14,72%) hallgató. A rektor a szomorúság és a reménység hangján tájékoztatott arról, hogy Kerekes János Csaba III. éves, királyhágómelléki református hallgató váratlan, súlyos betegség folytán elhúnyt. 2019. március 14-én az Intézet hallgatói és tanári kara Székelyhídon vett részt a gyászistentiszteleten, fejezete ki együttérzését és reménységét.

A hallgatók közül néhányan kiemelkedő tudományos tevékenységet is folytattak. A XII. Erdélyi Tudományos Diákköri konferencián Tasnádi István és Nagy Dávid szereztek kiváló eredményeket. Az Erasmus+ és Makovecz program keretében 15 hallgató folytatott tanulmányokat a Kárpát-medence valamelyik teológiai intézményében. Három további hallgató volt egyéves tanulmányúton Németországban. A Makovecz által biztosított szakmai képzés keretében pedig a végzős hallgatók egy egyhónapos missziós-gyülekezetépítési képzésen vehettek részt Budapesten Lovas András vezetésével. A hallgatók tanulmányi és szakmai mobilitását Sógor Árpád ifjúsági lelkész koordinálja.

A rektor méltatta a hallgatók missziós-diakóniai tevékenységét is, amelyet gyülekezetekben, illetve speciális központokban végeztek fogyatékkal élők, hajléktalanok, vagy idősek között. A hallgatói jelenlét meghatározó volt az intézeti vegyeskar különböző fellépésein is, amelyet Benkő Timea tanárnő-karnagy vezetett.

A könyvtár életét illető változások között a rektor kiemelte, hogy az elmúlt tanévben nemcsak értékes kurrens könyvanyaggal bővült a repertórium, hanem új digitális adatbázisokkal is, amelyet részben saját forrásból, részben támogatás révén sikerült megvásárolni, amiért a Könyvtár köszönetét fejezi ki.

Az intézményi adminisztrációs tevékenység évről-évre gyarapszik. Bár "sokszor nem is az elvégzendő munkamennyiség jelenti a legnagyobb terhelést, hanem az igen sokrétű tevékenyég számontartása, követése, a megfelelő rálátás a feladatok közti összefüggésekre, amely fokozott figyelmet igényel a munkaidő hatékony megszervezésében és a különböző feladatkörök közti koordináció fenntartásában". A rektor köszönetét fejezte ki az adminisztrációban résztvevő főtitkári és gazdasági hivatalnak.

Az évértékelő beszéd hangsúlyozta, hogy Intézmény működését nagymértékben megkönnyíti a Magyarország által folyósított támogatás, illetve a román állami kongrua. De az intézménynek nyújtott közvetlen vagy közvetett (pl. legációs adományok) támogatások révén az egyházak is nagymértékben kiveszik részüket a lelkészképző egyetem fenntartásából.

Az évértékelő rövid kitekintéssel zárult, amelyben a rektor kiemelkedő következő eseményként említette az ősszel esedékes magiszteri akkreditációt, az intézeti szabályoknak a határozottabb és bátrabb revízióit annak érdekében, hogy az intézeti adminisztráció még hatékonyabban és célirányosabban működhessen. Az elmúlt év eseményeit és a jövő feladatait szem előtt tartva a Zsoltárok 103,1–2 szavai szolgáltak mottóként.

A rektori évértékelő beszédet követte a kiemelkedő tanulmányi teljesítményt felmutató, vagy a szolgálat más területén kiemelkedő hallgatók könyvjutalomban való részesítése.

A délutáni akadémiai évzáró elmaradhatatlan eseménye az 50 vagy 60 éve végzett lelkipásztorok arany-, illetve gyémánt-okleveleinek átnyújtása. Az Intézet ezzel fejezi ki tiszteletét azok iránt, akik egykori diákokként hűséges szolgálatot végeztek az anyaszentegyházban. Az esemény jó alkalmat kínál az egykori évfolyamtársak találkozására, a közös beszélgetésekre is. A 2019-es akadémiai évzáró alkalmával az alábbi lelkipásztorok neveit olvasták fel, illetve vehették át okleveleiket:

  1969-ben végzett lelkipásztorok (arany-oklevél)
 • Ballai György
 • Hegyi Sándor
 • Keresztes Sándor
 • Kovács Ferenc
 • Kun Árpád
 • Kusztos Tibor
 • Mátyás Árpád
 • Vajda András
 • Varga Pál
  1959-ben végzett lelkipásztorok (gyémánt-oklevél)
 • Adorjáni László
 • Andrási György
 • Dr. Bustya Dezső
 • Csáky Károly
 • Darai Sándor
 • Fábián Levente
 • Papp Benjámin
 • Székely József
 • Török Elek

Az alumnusok nevében Székely József emeritus lelkipásztor mondott köszöntő beszédet. A magiszteri másodéves hallgatók nevében Tőtős Emese Brigitta végzős hallgató búcsúzott.

Az évzáró eseményén felcsendült az ismerős Gaudeamus. A kórust ezúttal Béres Levente végzős hallgató vezényelte.