Szövegértelmezés II

A szövegértés, szövegértelmezés tantárgy az alapvető tanulási és szövegértési képességek fejlesztését célozza; gyakorlati jellegű.
Általános követelményei: a saját tanulási/szövegértési tevékenységre reflektálás, önszabályozás; különböző tanulási és szövegértési stratégiák és technikák megismerése és alkalmazása; a szövegtani ismeretek elsajátítása, beépítése és alkalmazása a tanulás és szövegértés és szövegalkotás folyamatában.

A tantárgy sajátos követelményei: a kognitív és kommunikációs kompetencia összefüggésének felismerése (a kompetencia fogalma, tanulási stratégiák és technikák, kommunikáció, szövegértés); tanulási stratégiák, módszerek és technikák azonosítása és alkalmazása; szövegértési stratégiák és technikák megismerése és alkalmazása; a szövegértés és tanulás közötti összefüggések felismerése; alkalmazás; a szövegértés és szövegalkotás összefüggéseinek felismerése (olvasás-írás); a kommunikáció és szövegtan elméleti és gyakorlati kérdései; az összefüggések felismerése, elemzése - alkalmazás; a kommunikációs helyzet felismerése, szövegtani ismeretek (szövegtan, szöveg, szövegsémák és szövegtípusok/műfajok, szövegpragmatika, szövegszemantika, szöveggrammatika, szövegstilisztika, olvasási stragétiák) alkalmazása a szövegértés és szövegalkotás folyamatában.

Kompetenciák

Sajátos kompetenciák

A szövegtani ismeretek szerepének tudatosítása és alkalmazása a nem irodalmi és irodalmi szövegek megértésében; a kritikai gondolkodás és metakognicíó tudatosítása és értelmezése a megértés, értelmezés, a szövegértés és szövegalkotás tevékenységhelyzeteiben; a különböző beszédhelyzeteknek megfelelő kommunikációs stratégiák és technikák felismerése, azonosítása és alkalmazása

Általános kompetenciák

Reflexió a saját tanulási folyamatra, tanulási igényre (tanulási tevékenységek, kommunikáció, szakmai tevékenységek); önszabályozás; a hatékony tanulási stratégiák és technikák alkalmazása egyénileg és csoportban.

Időbeosztás

Heti oktatási idő Előadás Szeminárium Gyakorlat
2 óra/hét 2 0 0
28 óra/szemeszter 28 0 0
Szorgalmi idő Óra/félév
Összesített idő 58
A kiadott kurzus, bibliográfia és órajegyzetek elsajátításához szükséges idő 10
További dokumentálódás könyvtárban, interneten, adatbázisokban vagy terepen 10
Szemináriumi dolgozatok, esszék, záródolgozatok elkészítése 10
Személyre szabott konzultáció 0
Szorgalmi idő összesen 30

Vizsgáztatás

A hallgató portfóliót készít (aktív részvétel az előadás tevékenységhelyzeteiben, házi dolgozatok). A végleges jegy összetétele: írásbeli próba (50%; min. 5-ös jegy), portfólió (50%; min. 5-ös jegy).

Bibliográfia

Könyv

Tanulmány könyvben

Tanulmánykötet