Kapcsolódó tanulmányok

Papp György

 1. Papp György: Khrüszosztomosz írásainak visszhangja az Institutio 1559-es kiadásában. In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 8 (2017), 81-99
 2. Papp György: Kálvin, Khrüszosztomosz, az anomoiánusok és Isten természetének felfoghatatlansága. In: Pálfi József (szerk.) Kálvini vonások a magyarok lelki arcán (Debrecen:, Nagyvárad: Hatvani István Teológiai Kutatóközpont - Debreceni Református Hittudományi Egyetem , Partium Kiadó 2015), 322-334
 3. Papp György: Gnosztikusok és az egyháztant vitató óegyházi teológusok az Institutióban. In: Református Szemle 106 (2013), 649-661
 4. Papp György: Az Isten törvényéről szóló tanítás Kálvin teológiájában, a dogmatika és az etika határán. In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 2 (2011), 297-325
 5. Papp György: Kálvin tanítása az ellenség iránti szeretetről. In: Református Szemle 102 (2009), 659-669

Kállay Dezső

 1. Kállay Dezső: Keresztség és új élet (Róma 6,3-11). In: Igazság és élet 10 (2016), 373-385
 2. Kállay Dezső: Kálvin János: Az első korinthusi levél magyarázata. In: Református Szemle 108 (2015), 688-693
 3. Kállay Dezső: Megigazulás, hit, új élet. In: Peres Imre (szerk.) Kezdetben volt az Ige. Tanulmánykötet Lenkeyné Semsey Klára tiszteletére, 80. születésnapja alkalmából (Debrecen: Debreceni Református Hittudományi Egyetem 2010), 77-95

Pásztori-Kupán István

 1. Pásztori-Kupán István: Az emberi lélek és az örök élet Kálvin első teológiai munkájában. In: Református Szemle 102 (2009), 573-594
 2. Pásztori-Kupán István: The Doctrine of "Communicatio idiomatum" in the Theological Thinking of Heinrich Bullinger. In: Adorjáni Zoltán (szerk.) Emlékkönyv Tőkés István 90. születésnapjára (Kolozsvár: Erdélyi Református Egyházkerület , Protestáns Teológiai Intézet 2006), 299-323
 3. Pásztori-Kupán István: A "tulajdonságok közlésének" tana Heinrich Bullinger teológiai gondolkodásában. In: Református Szemle 96 (2003), 146-158

Buzogány Dezső

 1. Buzogány Dezső: Kálvin és Melanchthon, avagy "meg kellene házasodnod, János!". In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 1 (2010), 261-272

Adorjáni Zoltán

 1. Adorjáni Zoltán: Előszó. Református örökség és Kálvin a Református Szemlében. In: Református Szemle 102 (2009), 533-538

Geréb Zsolt

 1. Geréb Zsolt: Kálvin kommentárja az első Thesszalonikai levélhez. In: Református Szemle 102 (2009), 539-546

Rezi Elek

 1. Rezi Elek: Néhány szempont a keresztség unitárius teológiai értelmezéséhez. In: Keresztény Magvető 112 (2006), 24-33

Kolumbán Vilmos József