Regulament privind acordarea burselor pentru studenţii ITP

  1. Dispoziţii generale

 1. În vederea acordării burselor, la nivelul ITP funcţionează Comisia de atribuire a burselor.
 2. Componenţa Comisiei de atribuire a burselor: Rectorul, Decanul, un delegat al Consiliului Facultății şi un reprezentant al studenţilor.
 3. Studenţii ITP pot primi burse de performanţă, de merit, de studiu şi burse sociale.
 4. Bursele de performanţă, de merit şi de studiu se acordă studenţilor şi cursanţilor de la programele de masterat în funcţie de rezultatele obţinute la învăţătură.
 5. Bursele de ajutor social se acordă, la cerere, în funcţie de situaţia materială a familiei studentului.
 6. Bursa de merit, de studiu şi de ajutor social se acordă studenţilor şi cursanţilor de la programele de masterat pe durata semestrelor anului universitar (activităţi didactice, sesiuni de examene, activităţi practice, examen de licenţă, absolvire sau disertaţie) în conformitate cu programul de învăţământ al ITP.
 7. Pot primi bursă de performanţă, bursă de merit, bursă de studiu sau bursă socială numai studenţii integralişti în anul universitar anterior şi, respectiv, integralişti după semestrul I al anului universitar.
 8. Punctele de credit obţinute la disciplinele facultative se pot lua în considerare la acordarea burselor. Studenţii anului I vor primi bursa de merit sau de studiu, pentru semestrul I, pe baza mediei de admitere.
 9. Studenţii ITP pot beneficia de burse private, fără a le afecta dreptul de a primi categoriile de burse de la ITP, cu excepţia cumulării a mai multor burse sociale.
 10. Numărul burselor de performanţă, de merit, de studiu şi al celor sociale ce se pot acorda într-un semestru, se stabileşte de către Comisia de acordare a burselor, în limita fondului alocat.
 11. Bursele de performanţă, de merit, de studiu şi sociale acordate studenţilor pot fi retrase temporar sau definitiv de către Consiliul Facultății pentru abateri de la normele disciplinei ITP.
 12. 2. Burse de studiu, de merit şi de performanţă

 13. Studenţii care obţin rezultate bune au dreptul la bursă de studiu pe baza mediilor semestriale obţinute.
 14. Sumele burselor de studiu, de merit şi de performanţă sunt asigurate de către Bisericile susţinătoare.
 15. Sprijinirea studenţilor unitarieni este asigurată de către Unitarian Universalist Partner Church Council. Această bursă se poate obţine de către studenţi prin concurs.
 16. Bursa studenţilor evanghelici este asigurată din donaţiile Bisericilor lutherane din străinătate.
 17. Bursa de studiu este suplimentată cu donaţiile congregaţiilor bisericeşti. Aceste donaţii sunt colectate cu ocazia sărbătorilor de Crăciun, Paşti şi Rusalii.
 18. Studenţii care obţin rezultate excelente la studii, cercetări şi alte activităţi profesionale au dreptul la burse de performanţă.
 19. Bursele de performanţă se pot acorda studenţilor integralişti cu media generală a anilor de studiu minim 9.50.
 20. Pentru bursa de performanţă se organizează concursuri la care pot participa toţi studenţii ITP şi se acordă în baza unui set de criterii specifice: rezultatele la învăţătură, participarea la sesiunile de comunicări ştiinţifice, cercetare studenţească, activităţi deosebite desfăşurate în folosul comunităţii academice, merite remarcabile.
 21. Studenţii care beneficiază de bursa de performanţă pot primi cumulativ şi bursa socială dacă îndeplinesc condiţiile obţinerii acesteia.
 22. Posibilităţile de a studia în universităţile occidentale de renume prin burse de studiu sunt de asemenea oferite studenţilor ITP. Aceste burse se pot obţine prin concurs, iar criteriile de departajare conţin şi rezultatele la învăţătură. Cele mai prestigioase burse se echivalează cu bursele de performanţă.
 23. 3. Burse sociale

 24. Baza materială a sprijinirii sociale a studenţilor reformaţi este asigurată din donaţiile bisericilor reformate din străinătate.
 25. Prezbiteriul studenţilor poate sprijini financiar studenţii din fondurile proprii.
 26. În afara resurselor proprii, ITP face demersuri în vederea atragerii fondurilor extrabugetare pentru obţinerea altor burse sociale. Informaţiile privind aceste posibilităţi se aduc la cunoştinţa studenţilor de către Secretariatul ITP.

Prezentul Regulament a fost revizuit şi aprobat de către Senatul ITP în cadrul şedinţei din data de 12.04.2008.

Valid from: 
2008-04-12