Concluzii şi recapitulare

Literatură adițională

A népi vallásosság. In: Magyar népi kultúra. Tankönyv. Kolozsvár, 1999. 106–110.
Alszeghy Zoltán: Vádlottak padján. In: Erdélyi Zs. (szerk.): Boldogasszony ága. Tanulmányok a népi vallásosság köréből. Bp., 1991. 13–28.
Annus Irén: Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza.169–188.
Bálint Sándor: A magyar vallásos népélet kutatása. In: Vallási néprajz III. Bp., 1987. 8–66.
Bálint Sándor: A magyar vallásos néprajz körvonalai. Előszó. In: Népünk ünnepei. Bp., 1938. 5–85.
Bálint Sándor–Barna Gábor: Búcsújáró magyarok. Bp., 1994.
Bartha Elek: A megszentelt idő. In: Uö: Vallásökológia. Debrecen, 1992. 123—140.
Bodrogi Tibor: Előszó. In: Vittorio Lanternari: Gyarmatosítás és vallási szabadságmozgalmak. Kossuth Könyvkiadó, Budapest, 1972. 7–18.
Boyer, Paul–Nissenbaum, Stephen: Boszorkányok Salemben. Osiris Kiadó, Budapest, 2002. 45–73.
Durand, Gilbert: A vallásos ember és szimbólumai. In: Ries, Julien (szerk.): A szent antropológiája. Bp., 2003. 75–124.
Durkheim, Emile: A vallási élet elemi formái. Budapest, L’Harmattan, 2003.
Erdélyi Zsuzsanna: Hegyet hágék, lőtőt lépék. Bp., 1976/1978/1999.
Eriksen, Thoman Hylland: Vallás és rítus. In: Kis helyek – nagy témák. Bevezetés a szociálantropológiába. Gondolat Kiadó, Budapest, 263–284.
Erőss Alfréd: Lelkipásztori néprajz. Gyulafehérvár, 1998.
Fejős Zoltán (szerk.): Idő és antropológia. Bp., 2000.
Gerardus van der Leeuw: A vallás fenomenológiája. Budapest, 2001.
Hobsbawm, Eric: A millenárius mozgalmak I: lazzarettisták. In: Uő. Primitív lázadók. Vázlatok a társadalmi mozgalmak archaikus formáiról a XIX. és a XX. században. Kossuth Könyvkiadó, Budapest, 1974.
Jádi Ferenc Ferenc – Tüskés Gábor: A népi vallásosság pszichopatológiája. Egy hasznosi parasztasszony látomásai. In: Tüskés Gábor (szerk.): „Mert ezt Isten hagyta...” Tanulmányok a népi vallásosság köréből. Magvető Könyvkiadó, Budapest, 1986. 516–556.
Julien Ries: A vallásos ember és a szent az új antropológiai szemlélet megvilágításában. In: Uő. (szerk.): A szent antropológiája. Bp., 2003. 27–54.
Kamarás István: Krisnás habitusok (Két magyarországi Krisnahívő csoport vallásossága, életstílusa és ízlése). In: Vallásosság / változatok, 153–168.
Kertész Ágnes–Takács András: István után 1000 évvel: újtáltosság Magyarországon az ezredfordulón. Korunk, 2006/1, 117–122.
Kis-Halas Judit: A wiccától a cyberboszorkákig: Újboszorkány kultuszok a 20. században. Rubicon. 16. évf. 7. sz., 2005. 56–61.
Kiss László: Az „ezeréves birodalom”. A millenarista eszme állandósága és változása a népi szektákban és mozgalmakban. Szofi. 2002/VI., 1–2. sz., 120–130.
Lammel Annamária–Nagy Ilona: Parasztbiblia. Bp., 1985/1995.
Lévi, Giovanni: Egy falusi ördögűző és a hatalom. Osiris Kiadó, Budapest, 2001. 19–52.
Manga János: A hasznosi tömegpszichózis. (A búcsújáróhelyek és a “hasznosi csoda” összefüggései) Etnographia, 1962, 353–388.
Máté-Tóth András, Nagy Gábor Dániel, Török Péter: A vallási hovatartozás generációk közti változása néhány kisebb egyház tagságánál. 113–130.
Máté-Tóth András, Nagy Gábor Dániel: Vallásosságtípusok néhány új vallási mozgalomban. In: Vallásosság / változatok, 47–74.
Máté-Tóth András, Török Péter, Nagy Gábor Dániel: Az új vallási közösségek viszonya a társadalomhoz. Nyitottság, zártság, vonzerő néhány új vallási közösség tagjainál. In: Vallásosság / változatok, 29-46.
Máté-Tóth András: Igazodási preferenciák néhány vallási közösségben. In: Vallásosság / változatok,75–90.
Mezei Sára, Nagy Gábor Dániel, Máté-Tóth András: Vallási orientáció néhány magyarországi vallási közösségben. In: Vallásosság / változatok, 91–112.
Otto, Rudolf: A szent. Az isteni eszméjében rejlő irracionális és viszonya a racionálishoz. Budapest, 1997
Paksa Katalin: Népi előénekesek – egyházi népénekek. In: Czövek Judit (szerk.): Imádságos asszony. Tanulmányok Erdélyi Zsuzsanna tiszteletére. Bp., 2003. 241–248.
Peter Burke: Népi kultúra a kora újkori Európában. Bp., 1991. 213–285.
Pócs Éva (szerk.): Lélek, halál, túlvilág. Vallásetnológiai fogalmak tudományközi megközelítésben. Bp., 383–395
Pócs Éva (szerk.): Sors, áldozat, divináció. Budapest, Janus/Osiris, 2001.
Szenes Márta: Új vallási mozgalmakba belépett fiatalok életútjellemzői a megtérést megelőzően. 189–220.
Tánczos Vilmos.: Egyház, vallás – népi kultúra. Korunk 1993/8. 9–22.
Tánczos Vilmos: Folklórszimbólumok. Kolozsvár, 2006
Török Péter: A vallási entitások tipologizálása és alkalmazása a magyar helyzetre. In: Vallásosság / változatok, 9–20.
Török Péter: Az Egyesítő Egyház. In: Vallásosság / változatok, 131–152.
Voigt Vilmos: A „szent” és a „szentség”. In: A vallási élmény története. Bp. 2004. 70–76.; Eliade, Mircea: A szent és a profán. A vallási lényegről. Budapest, 1987/1996.
Voigt Vilmos: A vallási élmény története. Bp. 2004.
Voigt Vilmos: A vallások társadalomtörténeti típusai. In: A vallási élmény története. Bp., 2004. 31–51.