Capitolul V. Studenții

 • Art 124. Calitatea de student al Institutului Teologic Protestant se obține prin înmatriculare pe baza examenului de admitere susținut conform Regulamentului de admitere sau prin transferare de la o altă instituție de învățământ superior, conform legislației în vigoare.
 • Art 125. Relația juridică dintre student și ITP se constituie pe baza contractelor de școlarizare și de studiu. Detaliile acestor prevederi sunt cuprinse în Regulamentul privind activitatea profesională a studenților.
 • Art 126. Activitatea profesională a studenților se desfășoară conform prevederilor Cartei, Codului de etică și deontologie profesională ITP și Regulamentelor Institutului, statutelor/canoanelor Bisericilor fondatoare, precum și ale legislației în vigoare.
 • Art 127. Cerința etică de bază a Institutului către studenți este să promoveze principiul respectului și toleranței întemeiat pe iubirea creștină a aproapelui, precum și a spiritului ecumenic.
 • Art 128. Fiecare student înmatriculat, la deschiderea primului său an de învățământ la ITP, se angajează solemn ca din hotărârea sa liberă și responsabilă se va stărui să studieze zilnic Evanghelia, se va pregăti pentru slujirea Bisericii, care l-a chemat în funcția preoțească, va respecta regulamentele din Institut, care îi va fi mama hrănitoare (Alma Mater) atât în timpul studiilor, cât și pe parcursul serviciului preoțesc, și va avea o ținută creștinească în toate relațiile cu societatea.
 • Art 129. În cadrul ITP, pe lângă activitatea didactică și de cercetare, sub îndrumarea Bisericilor fondatoare și a responsabililor spirituali desemnați se cultivă idealul formării spirituale, după cum urmează:
  • a) fiecare zi de muncă începe cu slujba de dimineață, ținută de studenți, conform ordinii stabilite;
  • b) în fiecare duminică, în cursul anului universitar, membrii Institutului participă la serviciul divin;
  • c) cadrele didactice țin săptămânal ore pentru studiul Bibliei, destinate studenților;
  • d) cadrele didactice și studenții Institutului organizează ședințe festive și agapeuri;
  • e) în săptămânile de vacanță studenții participă la slujbele religioase și în viața Parohiei de care aparțin, participând și la oficierea serviciilor divine;
  • f) activitatea de formare spirituală este sprijinită de cercul literar, de diferitele activități diaconice și de practică pastorală în parohii ale studenților.
 • Art 130. Responsabilul spiritual reformat este sprijinit în activitatea sa de către preotul studenților, de Prezbiteriul și Seniorul studenților.
 • Art 131. Preotul studenților reformați este numit de către episcopul competent, la propunerea Senatului și cu consultarea studenților.
 • Art 132. Pentru facilitarea participării studenților la toate formele de activitate ale Institutului, fiecare promoție își alege un student responsabil.
 • Art 133. Conform tradiției prin care Bisericile fondatoare își pregătesc preoții, studenții ITP trăiesc și activează în formațiuni comunitare, sub conducerea Comisiei studențești: Prezbiteriul. Prezbiteriul este forul ales de autoconducere, autoeducare și autoreprezentare a comunității studenților. La ședințele Prezbiteriului este invitat și preotul studenților. Activitatea Prezbiteriului este reglementată prin Regulamentul privind Statutul Uniunii Studențești al ITP.
 • Art 134. Regulamentele interioare care definesc drepturile și obligațiile studenților ITP, și care fac parte integrantă din prezenta Cartă sunt următoarele:
  • a) Regulamentul privind activitatea profesională a studenților;
  • b) Regulamentul privind aplicarea sistemului de credite transferabile (ECTS);
  • c) Regulamentul de examinare al studenților;
  • d) Regulamentul privind organizarea și desfășurarea examenelor de licență și de masterat;
  • e) Regulamentul privind ordinea interioară;
  • f) Regulamentul privind Statutul Uniunii Studențești al ITP;
  • g) Regulamentul de disciplină;
  • h) Regulamentul de desfășurare a activității de practică pastorală;
  • i) Regulamentul bibliotecii;
  • j) Regulamentul internatului;
  • k) Regulamentul privind acordarea burselor pentru studenți;
  • l) Alte regulamente aprobate de Senatul ITP.
 • Art 135. Prin candidații proprii aleși de către Adunarea Uniunii Studențești, studenții sunt reprezentați în proporția legală de 25% în forurile de conducere ale Institutului (Consiliul Facultății și Senat conform Art. 24).
 • Art 136. Institutul pune la dispoziția studenților săi internat, cantină, acces gratuit la internet, club studențesc, sală de agrement și bază sportivă.
 • Art 137. Disciplinele de învățământ sunt cuprinse în planurile de învățământ elaborate de Consiliul Facultății, și stau la baza contractelor de studiu.
 • Art 138. Studenții sunt obligați să îndeplinească practica pastorală cu ocazia sărbătorilor precum și în timpul vacanței de vară, conform prevederilor Regulamentului de desfășurare a activității de practică pastorală.
 • Art 139. Drepturile și îndatoririle detailate ale studentului ITP se regăsesc în Regulamentul privind activitatea profesională a studenților.
 • Art 140. Rezultatele unui examen sau ale unei evaluări pot fi anulate de către Decan în temeiul prevederilor din Carta ITP, atunci când se dovedește că acestea au fost obținute în mod fraudulos sau prin încălcarea prevederilor Codului de etică și deontologie universitară.
 • Art 141. Analiza contestațiilor depuse de candidații la admitere, de studenții examinați, de absolvenți în cursul examenelor de finalizare a studiilor este în exclusivitate de competența ITP, conform regulamentelor instituționale proprii, care constituie anexe ale prezentei Cărți.