Capitolul XI. Dispoziții finale

  • Art 199. Carta ITP se adoptă prin vot uninominal în prezența a 2/3 din membrii săi, de către Senatul ITP, care supraveghează respectarea și aplicarea acesteia.
  • Art 200. Toate Regulamentele interioare menționate în prezenta Cartă, precum și cele care vor fi elaborate în conformitate cu legislația în vigoare și în funcția necesităților, constituie parte integrantă a Cartei ITP, care pot fi modificate prin Hotărâre de Senat. Pentru lista regulamentelor, statutelor și metodologiilor care fac parte din prezenta Cartă vezi Anexa 1.
  • Art 201. Propunerile de ameliorare sau amendare a Cartei ITP se înregistrează oficial de către Secretariatul ITP. Oricare membru al comunității universitare poate înainta propuneri în acest sens.
  • Art 202. Carta ITP intră în vigoare după adoptarea ei de către Senat, cu avizul Bisericilor fondatoare, după care se publică și în format electronic pe site-ul Institutului.
  • Art 203. Orice alte reglementări sau dispoziții anterioare, referitoare la organizarea și funcționarea Institutului Teologic Protestant, se abrogă.
  • Art 204. Prezenta Cartă a fost elaborată ținând cont de prevederile Legii nr. 24/2000, republicată cu modificările și completările ulterioare în MO, Partea I, nr. 260 din 21 aprilie 2010, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, și a fost actualizată conform legislației în vigoare și a necesităților impuse de procesul reformei învățământului superior în cursul anului universitar 2018/2019.