Prédikációk

2024

Kató Szabolcs Ferencz · Ef 2:11-22
Cluj-Napoca · 2024-06-21 ·

Majd’ két hete az akadémiai istentiszteletek alkalmával e textus alapján hangzott el az igehirdetés. De ne aggódjon senki, nem azt a prédikációt fogom még egyszer elmondani, hanem a készülés alkalmával ki kellett hagynom egy értékes kérdéskört, amit a mai napon szeretnék elétek hozni. Úgyhogy a mai reggelünkön összeszedegetjük azokat az igeforgácsokat, amelyeket akkor és ott a műhelyben hagytam, hogy annak lelkes tüzénél megfőzzük a reggeli kávénkat, és egy üzenettel gazdagodva folytassuk a munkát.

Somfalvi Edit · Zsidókhoz írt levél 12, 1-3
Sárvár · 2024-06-12 · Sárvári Református Istentisztelet
Kató Szabolcs Ferencz · Ef 2:11-22
Cluj-Napoca · 2024-06-09 ·

Prófétai imádság:
Atya, Fiú, Szentlélek Istenünk! Te, ki fénnyel árasztod el a világot, aki ragyogsz égen és földön, imádunk téged, és hódolattal borulunk lábaidhoz. Nagyságodat szólja Észak és Dél, hírül adja jöttödet a Napkelet a Napnyugatnak! És most mi is megállunk, hogy csodáljunk téged.

Balogh Csaba · 2 Mózes 32:7-14
Cluj-Napoca · 2024-04-28 ·

Imádság vasárnapján egy olyan bibliai szövegrész áll előttünk, amelyben egy „eredményes” közbenjáró imádság hangzik el, ha az eredményt abban mérjük, hogy teljesül az imádságban elhangzó kérés. Márpedig a legtöbben, szerintem, ebben szoktuk mérni. Kísértő az a gondolat, hogy úgy olvassuk ezt a szöveget, mint amelyben egy ilyen, Isten által is elfogadható imádság mintája, receptje található meg. De lehet így olvasni?

Somfalvi Edit · 2 Korinthus 4:14-18
Cluj-Napoca · 2024-04-21 ·

KT! Jubilate! vasárnapján gyűltünk össze meghallgatni Isten mai üzenetét számunkra, a Húsvét utáni 3. vasárnapon.

Sógor Árpád · 1 Móz 16:1-16
Cluj-Napoca · 2024-04-14 ·

Ma több ezer ember futva indult el Kolozsváron, előttük egy cél lebeg, végigszaladni a bevállalt távolságot és célba érni. Történetünkben egy várandós asszony menekül el a pusztába, mindegy, hogy hova csak el onnan, ahol megkeserítették az életét.

Papp György · Lukács 22:54-62
Cluj-Napoca · 2024-03-10 ·

Péter, a kőszikla... Legalábbis szeretné annak látni és láttatni önmagát. És Péter mi vagyunk, még akkor is, ha személyazonossági igazolványunkban esetleg más név szerepel. Mi is szeretnénk kősziklának, sziklaszilárd jellemnek és Jézus hűséges követőjének látni és láttatni önmagunkat. Amikor tehát Péterről beszélek, gondoljunk önmagunkra.

Somfalvi Edit ·
Cluj-Napoca · 2024-01-28 · Imahét

A 2024-es ökumenikus imahét nyitóistentiszteletének az "Igehirdető"ben megjelent szövege.
Textus Lukács 10, 25

Kató Szabolcs Ferencz · Lk 10:25-37
Vajdakamarás · 2024-01-28 ·

Prófétai imádság:

Kató Szabolcs Ferencz · 2 Korinthus 12:1–10
Cluj-Napoca · 2024-01-11 ·

A korinthusi levelek számos témája mögött Pál apostol vitája áll a gyülekezet egyéb tanítóival, akiket mi tévtanítóknak szoktunk nevezni. Ez utóbbiak azzal vádolják Pált, hogy ő test szerint jár (2Kor 10,2), azaz nem lélek szerint, és gyengeségei alkalmatlanná teszik őt az apostoli szolgálatra. E témakör néhány részletét már megnéztünk az előző fejezet záróversei kapcsán. A mai reggelen a lélek adományainak és Pál testébe adatott tövis kérdése kerül elénk, hogy abból a mai üzenetet nyerjük.

Kató Szabolcs Ferencz · 2Kor 11:18-33
Cluj-Napoca · 2024-01-03 ·

Honnan tudod, hogy jó úton jársz? Miből láthatod, kik az igazi barátaid, és kik az Úr hűséges szolgái? Az ember hajlamos a fenti kérdésekre egy eléggé haszonelvű választ adni, még akkor is, ha ezt nem tudatosan, nem átgondolva teszi. Az az én utam, amelyiken nincs akadály, vagy könnyen meg tudom oldani a felmerülő kérdéseket. A bajban derül ki, ki az igazi barát, azaz az, aki segít nekem. És az Úr igaz szolgái életén meglátszik Isten áldása. A korinthusi levelek azonban más képet festenek elénk. A levelekben, de a felolvasott részben is Pál apostol ún.

2023

Balogh Csaba · Ézsaiás 62:1-5
Cluj-Napoca · 2023-12-24 ·

Advent negyedik vasárnapján, karácsony ünnepének előestéjén, egy esküvőre hív minket Isten igéje. Elképzelhetjük magunk előtt a gyönyörű ruhába öltözött menyasszonyt, fején a díszes pártával, és mellette a délceg vőlegényt, amint így szólítja meg kedvesét: „Gyönyörűségem”. A menyasszony Sion, a vőlegény nem más, mint Izrael Istene, a mindenható Úr.

Balogh Csaba · 2 Péter 3:1-13
Cluj-Napoca · 2023-11-26 ·

Hol van az ő eljövetelének ígérete? A nemzetközi vallásbörzén a bibliai vallásosságnak van egy igen sajátos jellege, mégpedig az, hogy lényegét tekintve ígéretekre épül, arra ti., hogy valakinek, akit Isten magához szeretne kapcsolni megígér valamit. S vallásos embernek lenni a bibliai nyelven azt jelenti, hogy hinni abban, hogy ez az ígéret majd valamikor teljesülni fog. Bízni valamiben, ami még odébb van, ami most még nem valóság, csak a szavak, a beszéd szintjén létezik.

Kató Szabolcs Ferencz · 1 Mózes 13:1-18
Cluj-Napoca · 2023-10-29 ·

Prófétai imádság:
Ábrahám, Izsák és Jákób Istene! Hozzád vonulunk fel, a nép, amely Ábrahám magvából való, amelyet Fiad váltott meg, és amelyet a Szentlélek által formáltál egyházzá! Íme, itt vagyunk az ígéret és az áldás örökösei, hogy áldjunk és magasztaljunk téged, dicsérjük nagyságod, féljük szentséges neved! Köszönjünk, hogy magadhoz fogadsz most bennünket, és megállhatunk szent házadban.

Somfalvi Edit ·
· 2023-10-15 ·

2023 október 15 – Akadémiai Istentisztelet
Lekció: Zsoltárok 51, 1-15 Textus: Jakab 5, 13-20

1. 164. dicséret : Téged áldunk, nagy Isten 1-2
2. 32. zsoltár Ó, mely boldog az oly ember éltébe 1. és 4. versszakok
3. 156 dicséret: Atya, Fiú, Szentlélek
4. 412. dicséret: Jöjj, mondjunk hálaszót 1. versszak
5. 348. dicséret: Áldjad én lelkem a dicsőség erős királyát 1. és 5. versszak
6. 481. dicséret: Tégy Uram, engem, áldássá 1-2 versszakok

Sógor Árpád · 2 Móz 20: 1-17
Cluj-Napoca · 2023-10-08 ·

Legutóbb erről a szószékről a szeretet Himnuszáról prédikáltam, most a Tízparancsolatról, a Törvényről szól az ige. Úgy látszik, hogy megtalálnak ezek a nagy témák. Kihívás számomra ilyen közismert nagy textusokról prédikálni, mert reális a veszély, hogy az ember elvész a részletekben vagy túl nagy általánosságban beszél és emiatt támad hiányérzete a gyülekezetnek.

Kató Szabolcs Ferencz · 1 Sámuel 3:1-10
Cluj-Napoca · 2023-06-02 ·

1Sám 3,1-10
Ószövetség órán sokszor elhangzik, hogy a különféle szövegek számos az eredeti nyelvhez köthető jelenséget, szójátékot, allúziót és más ehhez hasonlót tartalmaznak. Egy-egy érdekesebb jelenségre fel szoktam hívni a figyelmet, és azt is számtalanszor hangoztattam már, hogy a jól ismerős történeteknek, üzeneteknek épp ezek felől lehet egy-egy új hangsúlyt, szempontot kölcsönözni. A mai reggelünkön mindezt Sámuel nevéhez kapcsolódóan fogjuk megnézni. Mindenekelőtt azonban egy kicsit az alaphelyzetet kell szemügyre vennünk.

Balogh Csaba · 1 Timóteus 2:1-6
Cluj-Napoca · 2023-05-14 ·

Lekció: Ex 19,1-6; 1 Pét 2,9-15
Textus: 1 Tim 2,1–6

Ma imádság vasárnapja van. Egy 5. századig visszanyúló egyházi hagyomány szerint a húsvét utáni ötödik vasárnap a Rogate, azaz: az „imádkozzatok–vasárnap”. Ennek megfelelően a mai igénk is az imádságról szól, mégpedig annak egy sajátos formájáról: „tartsatok könyörgéseket, imádságokat, esedezéseket és hálaadásokat minden emberért, a királyokért és minden feljebbvalóért…”

Kató Szabolcs Ferencz · 1 Sámuel 16:14-23
Cluj-Napoca · 2023-05-07 ·

Prófétai imádság

Sógor Árpád · Lk 24: 30-35
Cluj-Napoca · 2023-03-31 ·

Középiskolás koromban az iskolaújságunk címe a Kotta nélkül volt. Egyik címlapjára egy osztálytársam megrajzolta az iskola utcájában található Szent György szobrot és egy másik osztálytársnőm meg egy verset írt hozzá. Az érdekes az volt, hogy nem a megszokott ábrázolását láthattuk Szent Györgynek, hanem a sárkány szemszögéből volt megörökítve a pillanat és a vers is a sárkány hangján szólalt meg: "segíts uram, sárkánnyá lettem, égi lándzsa függ felettem". Már nem emlékszem minden sorra, de így folytatódott, hogy "én is szomjazom a fényre".

Pages

Subscribe to Prédikációk