Regulamentul privind iniţierea, aprobarea, monitorizarea şi evaluarea periodică a programelor de studiu

  1. Dispoziţii generale

 1. Prezentul Regulament este elaborat în baza următoarelor acte normative referitoare la activităţile din învăţământul universitar:
  1. Legea Educației Naționale nr. 1/2011;
  2. Legea învăţământului nr. 84/1995 (republicată în temeiul art. II din Legea nr. 151/1999 privind a aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/1997 privind modificarea şi completarea Legii învăţământului);
  3. Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare;
  4. OUG nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată prin Legea nr. 87/2006;
  5. HG nr. 88/2005 privind organizarea ciclului de studii universitare de licenţă;
  6. HG nr. 567/2005 privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de doctorat;
  7. HG nr. 916/2005 privind structurile instituţiilor de învăţământ acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu şi a specializărilor din domeniile studiilor universitare de licenţă;
  8. HG nr. 404/2006 privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de masterat;
  9. HG 676/2007 privind domeniile de studii superioare de licenţă, structurile instituţiilor de învăţământ superior şi specializările organizate de acestea, precum şi Anexa 1 la H.G. 676/28.06.2007, Nomenclatorul domeniilor de studii universitare de licenţă şi a specializărilor din cadrul acestora, al specializărilor reglementate sectorial şi/sau general, precum şi numărul de credite de studiu transferabile;
  10. Ordinul MECT nr. 3235/2005 privind organizarea ciclului de studii universitare de licenţă;
  11. Ordinul MECT nr. 3617/2005 privind aplicarea generalizată a Sistemului European de Credite Transferabile – ECTS;
  12. Ordinul MECT nr. 3928/2005 privind asigurarea calităţii serviciilor educaţionale în instituţiile de învăţământ superior;
  13. Ordinul MECT nr. 4492/2005 privind promovarea eticii profesionale în universităţi;
  14. Ordinul MECT nr. 4868/2006 privind Suplimentul la diplomă;
  15. Metodologia de evaluare externă, standardele, standardele de referinţă şi lista indicatorilor de performanţă a Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior – ARACIS;
  16. Carta ITP Cluj şi hotărârile Senatului ITP.
 2. Procesele de iniţiere, aprobare, monitorizare şi evaluare periodică a programelor de studiu sunt parte integrantă a sistemului de management al calităţii din ITP, esenţiale pentru a se asigura îmbunătăţirea continuă a calităţii educaţiei oferite de Institut.
 3. Programul de studiu constă în totalitatea activităţilor de concepţie, organizare, conducere şi realizare efectivă a predării, învăţării şi cercetării ştiinţifice dintr-un domeniu, care conduce la obţinerea unei calificări universitare, dobândite pe baza diplomei de licenţă, masterat şi doctorat (după caz).
 4. Scopul prezentului Regulament este precizarea algoritmului şi a responsabilităţilor privind autorizarea şi evaluarea periodică a programelor de studii, precum şi instituirea unei proceduri unitare care să ajute la elaborarea şi prezentarea documentaţiei de autoevaluare a programelor de studii, permiţând astfel evaluatorilor interni şi externi efectuarea unor evaluări corecte şi operative.
 5. 2. Iniţierea şi aprobarea programelor de studiu

 6. Iniţierea unui program de studiu are ca scop îmbunătăţirea educaţiei ITP prin adaptarea acestuia la cerinţele şi realităţile mediului cultural şi ecleziastic prin folosirea eficientă a resurselor în concordanţă cu normele naţionale şi europene privind domeniile şi calitatea de studii universitare de licenţă.
 7. Procesul de iniţiere a unui program de studiu presupune parcurgerea următoarelor etape:
  1. analiza comparativă a programelor de studiu similare, de la alte universităţi din ţară şi din străinătate;
  2. elaborarea de propuneri la nivelul Consiliului Facultății privind iniţierea a noi programe de studiu şi supunerea lor spre aprobare, având în vedere şi cererile, sugestiile Bisericilor susţinătoare şi ale absolvenţilor;
  3. analiza în şedinţa Consiliului Facultății a oportunităţii înscrierii noului program de studiu în lista domeniilor specializărilor existente în Nomenclatorul domeniilor de studii universitare de licenţă, în domeniul de activitate şi în politica educaţională a ITP;
  4. realizarea unui studiu de eficienţă pentru identificarea nevoii de instruire în domeniul noului program de studiu;
  5. prezentarea şi analiza în Consiliul Facultății a studiului de eficienţă efectuat, în cadrul căreia se intenţionează iniţierea unui nou program de studiu;
  6. supunerea propunerii de iniţiere a unui nou program de studiu spre aprobare Senatului ITP.
 8. După aprobarea de către Senatul ITP a propunerii de iniţiere a unui nou program de studiu, se stabilesc, prin hotărârea Consiliului Facultății, coordonatorul noului program de studiu şi membrii echipei de elaborare a raportului de evaluare internă a noului program de studiu: Comisia pe programele de studii.
 9. Coordonatorul noului program de studiu şi membrii echipei desemnate, stabilesc, în conformitate cu reglementările în vigoare şi standardele ARACIS, obiectivele programului de studiu şi planul de învăţământ care urmează a fi dezbătut în şedinţa Consiliului Facultății.
 10. Coordonatorul noului program de studiu şi membrii echipei definitivează planurile de învăţământ, luând în considerare observaţiile discutate în şedinţă.
 11. Coordonatorului de program de studiu stabileşte lista cadrelor didactice cu competenţe în domeniul disciplinelor din planul de învăţământ, atestate prin CV-uri şi lucrări didactice şi ştiinţifice şi o supune aprobării Consiliului Facultății.
 12. Titularii de disciplină stabiliţi prin hotărâre a Consiliului Facultății întocmesc programele analitice şi/sau fişele disciplinelor cuprinse în planul de învăţământ.
 13. Se va analiza structura Statului de funcţii şi de personal didactic al noului program de studiu, cu respectarea prevederilor legale corelându-se şi cu programul de evoluţie în perspectivă a resurselor umane.
 14. Pe baza acestor documente şi corelat cu baza materială pusă la dispoziţie pentru acest program de către Bisericile susţinătoare, se elaborează forma finală a raportului de evaluare internă a noului program de studiu, în conformitate cu reglementările în vigoare şi cu Ghidul activităţilor de evaluare a calităţii programelor de studii universitare şi a instituţiilor de învăţământ superior, aprobat de Consiliul ARACIS.
 15. Raportul de evaluare internă a noului program de studiu este analizat şi validat în şedinţa Consiliului Facultății.
 16. În urma analizei, coordonatorul noului program de studiu, prin intermedierea Rectorului, transmite Senatului raportul de evaluare internă a noului program de studiu însoţit de o cerere, pentru iniţierea procedurilor de autorizare provizorie la organismele competente conform legii.
 17. 3. Monitorizarea programelor de studiu

 18. Îmbunătăţirea permanentă a calităţii programelor de studiu ce se derulează în cadrul ITP, implică şi monitorizarea acestora în mod sistematic şi organizat.
 19. Monitorizarea presupune controlul modului în care se desfăşoară procesele educaţionale în cadrul programului de studiu, pentru depistarea la timp a tuturor neajunsurilor şi pentru ţinerea sub control a neconformităţilor. Monitorizarea implică, de asemenea, şi realizarea auditului de calitate pentru verificarea respectării procedurilor şi standardelor specifice proceselor educaţionale.
 20. Monitorizarea programelor de studiu se realizează cu participarea mai multor membri ai comunităţii academice: Decanul şi cadrele didactice responsabile cu problemele de asigurare a calităţii. Monitorizarea programelor de studiu revine, în principal, responsabilului cu asigurarea calităţii din ITP, precum şi conducerii ITP.
 21. Sintezele privind rezultatele monitorizării se înaintează Rectoratului de către Prorector. Cadrul didactic responsabil cu calitatea procesului de învăţământ analizează anual aceste materiale de sinteză. Concluziile rezultate pentru fiecare program de studiu sunt prezentate în cadrul şedinţelor Senatului.
 22. Pe tema calităţii procesului de învăţământ, la nivelul Consiliului Facultății, se organizează dezbateri şi se stabilesc planuri de măsuri pentru demararea de acţiuni corective şi de îmbunătăţire a calităţii educaţiei. Aceste planuri se înaintează spre aprobare Senatului ITP.
 23. 4. Evaluarea calităţii programelor de studiu

 24. Evaluarea periodică a programelor de studiu se face în vederea acreditării precum şi pentru îmbunătăţirea continuă a eficienţei tuturor proceselor derulate în cadrul programelor de studiu supuse evaluării. Evaluarea periodică este efectuată de către Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii ITP, având la bază evaluarea internă în conformitate cu criteriile şi standardele de evaluare ale ARACIS.
 25. În procesul de evaluare a calităţii programelor de studiu se vor lua în considerare şi concluziile autoevaluărilor cadrelor didactice, evaluărilor colegiale, evaluării cadrelor didactice de către studenţi, evaluării absolvenţilor şi evaluărilor primite de la Bisericile susţinătoare.
 26. Programele care vor fi supuse evaluării periodice în vederea acreditării sau reacreditării, se stabilesc anual de către Senat pe baza cererilor primite de la Consiliul Facultății.
 27. Evaluarea calităţii programelor de studiu se finalizează prin elaborarea Raportului de evaluare a comisiei, care prezintă în forme specifice, calitatea programelor educaţionale şi a resurselor utilizate.
 28. Obligaţia elaborării Raportului de evaluare a calităţii programelor de studiu revine Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii ITP, în vederea prezentării recomandărilor privind măsurile corective permanente asupra programelor de studiu.
 29. 5. Dispoziţii finale

 30. Prezentul Regulament se aplică tuturor programelor de studiu şi forme de învăţământ care funcţionează în ITP, precum şi programelor de studiu noi, care urmează a fi propuse spre aprobare.
 31. Toate procedurile de iniţiere, aprobare, monitorizare şi evaluare periodică a programelor de studiu, se realizează prin Comisia pe programele de studii ITP.

Prezentul Regulament a fost revizuit şi aprobat de către Senatul ITP în cadrul şedinţei din data de 26.01.2011, și revizuit de către Senatul ITP în cadrul şedinţei din data de 18.07.2014.

Valid from: 
2014-07-18