Două posturi didactice vacante scoase la concurs în 2021-2022

Institutul Teologic Protestant anunță organizarea concursului privind ocuparea posturilor didactice vacante publicate în MO nr. 392 din 27.04.2022, Partea a III-a: Perioada de înscriere: 2022-04-27 / 2022-07-09.


Informații generale

Institutul Teologic Protestant anunță organizarea concursului privind ocuparea posturilor didactice vacante publicat de către Ministerul Educate în Monitorul Oficial al României, nr. 392 din 27.04.2022, Partea a III-a:

Facultatea de Teologie

 • Profesor poziția 5. Disciplinele: Istoria religiilor I-II, Istoria bisericii unitariene I-II, Istoria culturii maghiare, Literatura devoțională unitariană, Paleografie
 • Lector poziția 14. Disciplinele: Istoria bisericii protestante I-II, Istoria bisericii protestante III, Preotul reformat din Ardeal în secolul 17-18, Limba latină I, Limba latină II-IIIConcursul se desfășoară în conformitate cu Legea educației naționale nr.1/2011 actualizată, H.G. nr. 457/2011 privind aprobarea Metodologiei - cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante din învățământul superior modificată, OUG nr. 96/2016, Ordinul MENCS nr. 6129/2016, privind aprobarea standardelor minimale necesare și obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învățământul superior și a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare, anexa nr. 32-Comisia teologie, H.G nr. 883/09.11.2018 și Metodologia privind ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante în Institutul Teologic Protestant din Cluj-Napoca revizuită.

Dosarul de concurs este constituit de către candidat și se depune la Rectoratul Institutului Teologic Protestant din Cluj-Napoca (Piața Avram Iancu nr. 13, etajul I, biroul 124) până la 09 iunie 2022.

Toate informațiile privind calendarul și condițiile de organizare a concursului pot fi găsite pe site-ul web al Institutului Teologic Protestant din Cluj-Napoca, precum și pe site-ul web specializat al MEC, la adresa http://jobs.edu.ro/ .

Concursul se va desfășura la sediul Institutului Teologic Protestant din Cluj-Napoca cu respectarea a termenelor legale de desfășurare a probelor de concurs care vor fi făcute publice pe site-ul web al Institutului și pe site-ul web al concursului asigurat de MEC.

Informații referitoare la înscrierea la concurs

În vederea înscrierii la concursul pentru ocuparea posturilor didactice de lector universitar publicate de Institutul Teologic Protestant din Cluj-Napoca candidații întocmesc un dosar care conține, cel puțin, următoarele documente:

 • cererea de înscriere la concurs, semnată de candidat, care include o declarație pe propria răspundere privind veridicitatea informațiilor prezentate în dosar;
 • o propunere de dezvoltare a carierei universitare a candidatului atât din punct de vedere didactic, în cazul posturilor didactice, cât și din punctul de vedere al activităților de cercetare științifică; propunerea se redactează de către candidat, cuprinde maximum 10 pagini éi este unul dintre principalele criterii de departajare a candidaților;
 • curriculum vitae al candidatului în format tipărit și în format electronic;
 • lista de lucrări ale candidatului în format tipărit și în format electronic;
 • fișa de verificare a îndeplinirii standardelor universității de prezentare la concurs. Fișa de verificare este completată și semnată de către candidat;
 • documente referitoare la deținerea diplomei de doctor: copia diplomei de doctor și, în cazul în care diploma de doctor originală nu este recunoscută în România, atestatul de recunoaștere sau echivalare a acesteia;
 • rezumatul, în limba română și într-o limbă de circulație internațională, a tezei de doctorat sau, după caz, a tezei de abilitare (maximum o pagină pentru fiecare limbă);
 • declarație pe propria răspundere a candidatului în care indică situațiile de incompatibilitate prevăzute de Legea nr. 1/2011 în care s-ar afla în cazul câștigării concursului sau lipsa acestor situații de incompatibilitate;
 • copii ale altor diplome care atestă studiile candidatului (diploma de bacalaureat, licență, master/studii aprofundate, foi matricole/suplimente de diplome, pregătire pedagogică, atestat de competență lingvistică);
 • copia cărții de identitate sau, în cazul în care candidatul nu are o carte de identitate, a pașaportului sau a unui alt document de identitate întocmit într-un scop echivalent cărții de identitate ori pașaportului;
 • în cazul în care candidatul și-a schimbat numele, copii de pe documente care atestă schimbarea numelui – certificat de căsătorie sau dovada schimbării numelui;
 • maxim 10 publicații, brevete sau alte lucrări ale candidatului, în format electronic, selecționate de acesta și considerate a fi cele mai relevante pentru realizările profesionale proprii.
 • Candidații la postul de profesor universitar trebuie să includă în dosarul de concurs cel puțin trei nume și adrese de contact ale unor personalități din domeniul respectiv din străinătate, care au acceptat să elaboreze scrisori de recomandare privitoare la calitățile profesionale ale candidatului.

Vezi și: http://jobs.edu.ro