Un post didactic vacant scos la concurs

ITP anunță scoaterea la concurs a unui post de profesor universitar. Perioadă înscriere: 2018-12-05 / 2019-01-26.


Informații generale

Institutul Teologic Protestant anunţă organizarea concursurilor privind ocuparea postului didactic (pe perioadă nedeterminată) vacant publicat de către Ministerul Educaţiei Naționale în Monitorul Oficial al României, nr. 1358 din 2018-12-05, Partea a III-a::

Departamentul de Teologie Sistematică

 • Profesor poz. 6: disciplinele: Cunoștințe confesionale I-II., Apologetică, Etică creștină aplicată, Etică socială, Teologia secolului 20, Simbolică

Concursul se desfășoară în conformitate cu Legea educației naționale nr.1/2011 actualizată, H.G. nr. 457/2011 privind aprobarea Metodologiei - cadru de concurs pentru ocupareaposturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior modificată, OUG nr.96/2016, Ordinul MENCS nr. 6129/2016, privind aprobarea standardelor minimale necesare șiobligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învățământul superior și a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare, anexa nr. 32-Comisia teologie și Metodologia privind ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante în Institutul Teologic Protestant din Cluj-Napoca.

Dosarul de concurs este constituit de către candidat şi se depune la Rectoratul Institutul Teologic Protestant din Cluj-Napoca (Piața Avram Iancu nr. 13, etajul I, biroul 124).

Toate informaţiile privind calendarul şi condiţiile de organizare a concursurilor pot fi găsite pe site-ul web al Institutul Teologic Protestant, precum şi pe site-ul web specializat al MEN, la adresa http://jobs.edu.ro/detalii.php?uid=91&jid=21755.

Concursurile se vor desfăşura la sediul Institutului Teologic Protestant cu respectarea termenelor legale de desfăşurare a probelor de concurs care vor fi făcute publice pe site-ul web al Institutului şi pe site-ul web al concursului asigurat de MEN.

Informații referitoare la înscrierea la concurs

În vederea înscrierii la concursul pentru ocuparea posturilor didactice de profesor universitar publicate de Institutul Teologic Protestant din Cluj-Napoca candidații întocmesc un dosar care conţine, cel puţin, următoarele documente:

 • cererea de înscriere la concurs, semnată de candidat, care include o declaraţie pe propria răspundere privind veridicitatea informaţiilor prezentate în dosar;
 • o propunere de dezvoltare a carierei universitare a candidatului atât din punct de vedere didactic, cât şi din punctul de vedere al activităţilor de cercetare ştiinţifică; propunerea se redactează de către candidat (maximum 10 pagini), este unul dintre principalele criterii de departajare a candidaţilor.
 • curriculum vitae al candidatului în format tipărit şi în format electronic;
 • lista de lucrări ale candidatului în format tipărit şi în format electronic;
 • fişa de verificare a îndeplinirii standardelor universităţii de prezentare la concurs. Fişa de verificare este completată şi semnată de către candidat;
 • originalul și copia legalizată a diplomei de doctor şi, în cazul în care diploma de doctor originală nu este recunoscută în România, atestatul de recunoaştere sau echivalare a acesteia;
 • rezumatul, în limba română şi într-o limbă de circulaţie internaţională, a tezei de doctorat sau, după caz, a tezei de abilitare (maximum o pagină pentru fiecare limbă);
 • declaraţie pe propria răspundere a candidatului în care indică situaţiile de incompatibilitate prevăzute de Legea nr. 1/2011 în care s-ar afla în cazul câştigării concursului sau lipsa acestor situaţii de incompatibilitate;
 • originalul și copii ale altor diplome care atestă studiile candidatului, copia diplomei de licență și masterat (diploma de absolvire sau de licență în cazul candidatului care a absolvit învățământul superior de lungă durată din perioada anterioară aplicării celor trei cicluri tip Bologna este echivalentă cu diploma de studii universitare de master în specialitate conform art. 153, litera (2) din Legea 1/2011);
 • copia cărţii de identitate sau, în cazul în care candidatul nu are o carte de identitate, a paşaportului sau a unui alt document de identitate întocmit într-un scop echivalent cărţii de identitate ori paşaportului;
 • în cazul în care candidatul şi-a schimbat numele, copii de pe documente care atestă schimbarea numelui – certificat de căsătorie sau dovada schimbării numelui;
 • maximum 10 publicaţii, brevete sau alte lucrări ale candidatului, în format electronic, selecţionate de acesta şi considerate a fi cele mai relevante pentru realizările profesionale proprii;
 • candidații la postul de conferențiar universitar trebuie să includă în dosarul de concurs cel puțin trei nume și adrese de contact ale unor personalități din domeniul teologie din țară sau din străinătate, exterioare ITP, care au acceptat să elaboreze scrisori de recomandare privitoare la calitățile profesionale ale candidatului.

Vezi și: http://jobs.edu.ro/detalii.php?uid=91&jid=21755