Diploma de licență

 • Art 84. Institutul Teologic Protestant oferă diplome de licență în cadrul specializării acreditate de Teologie Protestantă Pastorală pentru candidați de confesiune reformată, evanghelică–lutherană și unitariană.
 • Art 85. Durata studiilor pentru obținerea titlului de Licențiat în Teologie Protestantă Pastorală este de 4 ani. Studiile se realizează numai prin învățământ cu frecvență. Anul de învățământ este împărțit în două semestre.
 • Art 86. Planurile de învățământ se adaptează criteriilor și cerințelor specifice formării profesionale și spirituale a preoților protestanți. După inițierea în bazele domeniului de teologie creștină, procesul de învățământ se corelează cu activitatea practică și de cercetare.
 • Art 87. Procesul de învățământ urmărește dezvoltarea orientării studentului în domeniul lui de specialitate, a spiritului de inițiativă și de creativitate. Planurile de învățământ se concep astfel încât să asigure timpul necesar pentru studiul individual, asimilarea adecvată a bibliografiei și inițierea în cercetarea științifică. Planurile de învățământ se stabilesc de către Consiliul Facultății și se pot diversifica în funcție de particularitățile confesionale.
 • Art 88. ITP aplică în evaluarea activității studenților Sistemul European de Credite Transferabile (ECTS = European Credit Transfer System). Procedurile sunt reglementate prin Regulamentul privind aplicarea sistemului de credite transferabile (ECTS).
 • Art 89. Creditele sunt valori numerice cuprinse între 1 și 30, alocate unor unități de cursuri și unor activități precise dintr-un semestru. Creditele reflectă cantitatea de muncă, sub toate aspectele ei (curs, seminar, practică etc.), investită de student pentru însușirea unei discipline.
 • Art 90. Unitatea de bază în planul de învățământ este semestrul cu 14 săptămâni de activitate didactică și 4 săptămâni sesiune de examene, care se completează cu o sesiune de examene de restanțe de 1 săptămână. Numărul minim de credite într-un semestru de 14 săptămâni este 30.
 • Art 91. Planurile de învățământ conțin discipline obligatorii, discipline opționale și discipline facultative. De asemenea, disciplinele pot fi fundamentale, de specialitate în domeniu sau complementare.
 • Art 92. Durata standard de studiu a unei discipline este de un semestru. În general, diferitele discipline se caracterizează în felul următor:
  • a) disciplinele obligatorii au în vedere acumularea de către studenți a cunoștințelor de bază, specifice domeniului;
  • b) disciplinele opționale vizează fie aprofundarea unor direcții particulare precum și specializarea studenților, fie lărgirea orizontului de cunoaștere și de cultură generală;
  • c) disciplinele facultative sunt discipline oferite atât din domeniul de specializare, cât și din alte domenii. Rezultatele obținute la aceste discipline vor fi trecute în registrul matricol și în foaia matricolă a studenților. Studenții se pot înscrie la orice curs facultativ oferit de ITP.
 • Art 93. Formele de evaluare prevăzute în planul de învățământ sunt: examen, colocviu și verificare pe parcurs. Acestea se propun de titularul de disciplină și se aprobă de către Consiliul Facultății.
 • Art 94. Cerințele pentru obținerea diplomei de licență se stabilesc conform reglementărilor legale în vigoare de către Consiliul Facultății. Aceste cerințe fac parte din Planul de învățământ. Se pot prezenta la examenul de licență studenții care au parcurs integral planul de învățământ prevăzut pentru specializarea respectivă.
 • Art 95. Certificatul de competență într-o limbă de mare circulație internațională eliberat de un centru lingvistic acreditat condiționează eliberarea diplomei de licență.
 • Art 96. Titularii disciplinelor stabilesc criteriile pentru promovarea disciplinelor respective, inclusiv obligativitatea de a frecventa anumite activități didactice prevăzute în planul de învățământ.
 • Art 97. Creditele obținute de studenți pe baza contractelor de studii dintre ITP și o altă universitate se vor echivala conform contractelor respective.