Diploma și titlul de doctor

 • Art 103. Studiile universitare de doctorat reprezintă al III-lea ciclu de studii universitare și permit dobândirea unei calificări de nivelul 8 din EQF/CEC și din Cadrul Național al Calificărilor. Acestea se desfășoară pe baza unui cod al studiilor universitare de doctorat, aprobat prin hotărâre a Guvernului.
 • Art 104. Întreaga activitate de organizare și desfășurare a studiilor universitare de doctorat în cadrul ITP este reglementată de Regulamentul Școlii Doctorale ITP.
 • Art 105. Programele de studii universitare de doctorat în cadrul ITP se pot organiza la forma de învățământ cu frecvență, cu frecvență redusă sau la distanță.
 • Art 106. Pentru programele de studii universitare de doctorat, obligațiile referitoare la frecvență sunt stabilite de către conducerea Școlii Doctorale, conform metodologiei elaborate de MEN.
 • Art 107. Organizarea studiilor universitare de doctorat precum și funcționarea Școlii Doctorale ale ITP se desfășoară cu respectarea prevederilor art. 158–170 din Legea nr. 1/2011 și ale HG nr. 681/2011.
 • Art 108. Conform art. 158, alin. 6, lit. a al Legii nr. 1/2011, ITP organizează doctorat științific, care are ca finalitate producerea de cunoaștere științifică originală, relevantă internațional, pe baza unor metode științifice recunoscute în domeniul teologic.
 • Art 109. Programul de studii universitare de doctorat se desfășoară în cadrul Școlii Doctorale sub coordonarea unui conducător de doctorat și cuprinde:
  • a) un program de pregătire bazat pe studii universitare avansate, în cadrul Școlii Doctorale;
  • b) un program individual de cercetare științifică.
 • Art 110. Durata programului de studii universitare de doctorat este, de regulă, de 3 ani. În situații speciale, durata programului de studii universitare de doctorat poate fi prelungită cu 1–2 ani, cu aprobarea Senatului ITP.
 • Art 111. Conform art. 162 din Legea nr.1/2011, studiile universitare de doctorat se pot organiza și în cotutelă, caz în care studentul-doctorand își desfășoară activitatea sub îndrumarea concomitentă a unui conducător de doctorat din ITP și a unui conducător de doctorat dintr-o altă țară sau sub îndrumarea concomitentă a doi conducători de doctorat din instituții diferite din România, pe baza unui acord scris între instituțiile organizatoare implicate.
 • Art 112. Doctoratul în cotutelă poate fi organizat și în cazul în care conducătorii de doctorat sunt din aceeași IOSUD, dar au specializări/domenii diferite de studiu sau unul dintre conducătorii de doctorat a atins vârsta pensionării. În contextul politicilor de asigurare a mobilității universitare, ITP ca IOSUD poate angaja, pe bază de contract, specialiști din străinătate care dețin dreptul legal de a conduce doctorat, conform art. 166 alin. (4) din Legea nr. 1/2011.
 • Art 113. Au dreptul să participe la concursul de admitere la studii universitare de doctorat numai absolvenții cu diplomă de master sau echivalentă acesteia.
 • Art 114. Statutul legal al studentului-doctorand în cadrul ITP este definit prin art. 164– 165 ale Legii nr. 1/2011.
 • Art 115. Statutul legal al conducătorului de doctorat din ITP este definit prin art. 166–167 ale Legii nr. 1/2011.
 • Art 116. Modul de elaborare a tezei de doctorat, a susținerii publice a acesteia, atribuirea calificativului de către comisia de doctorat, atribuirea titlului de doctor prin OMECTS, conferirea diplomei de doctor de către IOSUD, precum și standardele de calitate și de etică profesională sunt definite prin art. 168–170 ale Legii nr. 1/2011.
 • Art 117. Școala Doctorală ITP organizează programul de doctorat în condițiile legii, pe baza reglementărilor în vigoare și a Regulamentului de organizare și desfășurare a studiilor universitare de doctorat aprobat de Senatul ITP.
 • Art 118. Toate activitățile aferente organizării și desfășurării doctoratului în ITP sunt coordonate de Consiliul Școlii Doctorale, care funcționează conform legislației în vigoare și regulamentului propriu, aprobat de Senatul ITP. Conform art. 207, alin. 3 din Legea nr. 1/2011, funcția de director al Consiliului Școlii Doctorale este asimilată funcției de prorector.
 • Art 119. Absolvenții primesc titlul de doctor în teologie.
 • Art 120. Statutul de conducător de doctorat în ITP se poate obține prin respectarea prevederilor legale în vigoare.
 • Art 121. Teza de doctorat se susține în reuniune publică, în fața comisiei de specialiști.
 • Art 122. După parcurgerea completă și riguroasă a procesului prevăzut de legislația în vigoare privind obținerea diplomei și titlului de doctor, acestea se decernează în cadrul unei ședințe festive a Senatului ITP, la care vor fi invitați reprezentanții Bisericilor fondatoare și membrii comunității academice a Institutului.