Regulament privind organizarea, funcţionarea şi finanţarea cercetării ştiinţifice în ITP

  1. Organizare şi conţinut

 1. Prezentul Regulament a fost elaborat în baza prevederilor Legii 1/2011 şi a Legii nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare.
 2. Institutul Teologic Protestant face parte din sistemul naţional de cercetare şi dezvoltare ca instituţie de învăţământ superior preexistent înainte de 1989. Activitatea de cercetare ştiinţifică reprezintă o componentă esenţială a proceselor de învăţământ superior din ITP.
 3. Activitatea de cercetare teologică în diferitele domenii, proiectările, consultanţele, precum şi celelalte servicii ştiinţifice din ITP se desfăşoară în cadrul Centrului de Cercetare ITP înfiinţat prin documentul Nr. 128/2008 (Nr. registru ITP: 283/2008) în urma acordului comun al Bisericilor susţinătoare ITP.
 4. În măsura în care portofoliul de programe, proiecte sau teme, constituit sau în curs de constituire, impune o organizare specifică, atunci cercetarea ştiinţifică se poate realiza şi în mod individual prin unităţi sau cercuri distincte de cercetare-dezvoltare create la nivelul liniilor de studiu, cu aprobarea Senatului ITP.
 5. Activitatea de cercetare ştiinţifică se poate realiza şi prin colaborare cu biserici, cu alte institute de învăţământ şi de cercetare, din ţară sau din străinătate, inclusiv în cadrul unor reţele sau consorţii de cercetare prin care ITP să realizeze excelenţa în cercetare.
 6. Activitatea de cercetare ştiinţifică se organizează şi se desfăşoară prin proiecte şi teme, finanţate de către Bisericile susţinătoare sau prin granturi, cuprinse în Programul Centrului de Cercetare ITP. În cadrul acestor programe va fi inclusă şi tematica programelor de cercetare ştiinţifică doctorală.
 7. Activitatea de cercetare ştiinţifică a cadrelor didactice şi a personalului de cercetare se poate realiza şi în mod individual, în măsura în care linia de studiu a asimilat în programul propriu preocuparea ştiinţifică independentă.
 8. Centrul de Cercetare ITP funcţionează la nivelul întregului Institut, la iniţiativa cadrelor didactice şi cercetătorilor cu experienţă ştiinţifică, fiind avizat de Consiliul Facultății şi aprobat de Senatul ITP.
 9. Centrul de Cercetare ITP are ca obiect principal de activitate cercetări fundamentale şi aplicative în domeniul teologic şi ştiinţele înrudite, dar poate presta şi activităţi de consultanţă sau expertiză (de exemplu în domeniul prezervării patrimoniului, arhivelor, bibliotecilor, clenodiilor etc. ale bisericilor), precum şi alte servicii ştiinţifice.
 10. Centrul de Cercetare ITP poate fi acreditată de către MEN, prin Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior (numit în continuare CNCSIS). În urma evaluării de către CNCSIS, va putea primi un nivel de competenţă A–E. În prezent Centrul de Cercetare ITP reprezintă o unitate recunoscută şi aprobată la nivel instituţional cu rezultate recunoscute pe plan internațional.
 11. Centrul de cercetare este condus de Consiliul Cercetării Ştiinţifice format din director – iniţiatorul centrului – şi alţi 2–4 membri, dintre care unul este secretar ştiinţific. Consiliul Cercetării Ştiinţifice îşi elaborează propriul regulament de funcţionare.
 12. În cadrul Centrului de Cercetare ITP pot funcţiona pe posturi distincte şi personal de cercetare, personal de cercetare asociat, inclusiv doctoranzi şi studenţi, precum şi alte categorii de personal, potrivit Legii nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare şi Legii nr. 324/2003 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică.
 13. Funcţiile şi gradele de cercetător ştiinţific în ITP se vor obţine potrivit Legii nr. 319/2003 şi Regulamentului ITP privind ocuparea funcţiilor didactice şi de cercetare.
 14. Finanţarea cercetării ştiinţifice se poate realiza pe bază de contracte, din fondurile alocate anual de către Bisericile susţinătoare, precum şi din alte surse obţinute prin concurs. Finanţarea contractelor de cercetare se face în mod competitiv, pe baza evaluărilor făcute de CNCSIS sau de alte organizaţii internaţionale.
 15. Temele de cercetare sunt finanţate pe bază de contracte încheiate direct cu beneficiarii cercetărilor respective.
 16. Programele instituţionale de cercetare ştiinţifică se elaborează anual de către ITP, şi/sau de cercurile de cercetare pe baza temelor prioritare, specifice ITP, din programele naţionale şi cele internaţionale, precum si pe baza strategiei ITP cu privire la activitatea de cercetare şi dezvoltare.
 17. Programul instituţional anual de cercetare ştiinţifică al ITP este elaborat de către Consiliul Cercetării Ştiinţifice prin integrarea programelor anuale ale cercurilor şi atelierelor de cercetare şi este aprobat de Senatul ITP.
 18. Tematica cercetării doctorale se elaborează în corelaţie cu programele instituţionale de cercetare ştiinţifică.
 19. Rezultatele recunoscute ale activităţii de cercetare ştiinţifică se concretizează în:
  1. numărul şi valoarea granturilor de cercetare câştigate şi realizate în competiţiile naţionale şi internaţionale şi a contractelor de cercetare;
  2. rapoarte şi sinteze de cercetare depuse la beneficiarii cercetării şi la biblioteca ITP;
  3. cărţi, tratate şi monografii cu conţinut ştiinţific publicate în edituri recunoscute la nivel naţional şi internaţional şi depuse la biblioteca ITP;
  4. comunicări ştiinţifice pe plan naţional şi internaţional, publicate în volume;
  5. articole publicate în reviste de specialitate din ţară şi străinătate;
  6. teze de doctorat finalizate;
  7. reprezentări în academii sau organizaţii internaţionale;
  8. premii obţinute la nivel naţional şi internaţional.
 20. În cazul contractelor de finanţare a cercetării ştiinţifice încheiate cu Bisericile susţinătoare, rezultatele cercetărilor aparţin executanţilor. În cazul contractelor de cercetare încheiate cu alţi beneficiari ai cercetării, dreptul asupra rezultatelor cercetării este reglementat prin contract.
 21. La nivelul ITP se pot organiza seminarii, sesiuni, conferinţe şi alte manifestări ştiinţifice, pentru comunicarea rezultatelor, a experienţei acumulate în activitatea de cercetare, în vederea publicării şi a asigurării altor forme de diseminare a informaţiilor.
 22. Cercetarea ştiinţifică din ITP coordonată prin Centrul de Cercetare ITP beneficiază gratuit de serviciile întregii reţele de informare şi de documentare a următoarelor biblioteci şi arhive:
  1. Biblioteca proprie a Institutului Teologic Protestant (120.000 volume);
  2. Arhiva Eparhiei Reformate din Ardeal (Cluj-Napoca);
  3. Biblioteca Documentară „Bethlen Gábor” din Aiud (65.000 volume);
  4. Biblioteca (20.000 volume) şi Arhiva Bisericii Unitariene din Ardeal;
  5. Arhiva Bisericii Evanghelice-Lutherane din România.
 23. ITP susţine, cu aprobarea Senatului şi în limita veniturilor din activitatea de cercetare ştiinţifică, finanţarea unor teme de cercetare prioritare pentru dezvoltarea ITP, precum şi apariţia revistelor de specialitate Református Szemle, Keresztény Magvető şi Studia Doctorum Theologiae Protestantis în scopul diseminării rezultatelor cercetării ştiinţifice, cu ajutorul Bisericilor susţinătoare.
 24. Activitatea de cercetare ştiinţifică a studenţilor se desfăşoară sub diverse forme, dintre care:
  1. cercetare ştiinţifică realizată în mod independent, îndrumată de cadrele didactice şi care se finalizează prin studii de caz, proiecte, lucrări de diplomă, de disertaţie etc.;
  2. antrenarea şi participarea studenţilor la realizarea unor programe/proiecte coordonate de mai multe cadre didactice şi/sau de Centrul de Cercetare ITP;
  3. organizarea de către studenţi a unor cercuri ştiinţifice studenţeşti.
  4. Anual, la nivelul ITP se pot organiza sesiuni de comunicări ştiinţifice ale studenţilor şi concursuri profesionale. De organizarea acestora răspund titularii de discipline, Decanul şi Cancelarul ITP.
 25. ITP, prin cooperare cu alte instituţii de învăţământ superior, poate organiza sau poate participa la faze locale şi naţionale ale manifestărilor ştiinţifice studenţeşti şi ale concursurilor profesionale.
 26. 2. Organe de conducere şi atribuţii

 27. Activitatea de cercetare ştiinţifică din ITP este condusă de Consiliul Cercetării Ştiinţifice, subordonat Senatului ITP.
 28. Consiliul Cercetării Ştiinţifice este format din membri aprobaţi de Senatul ITP. În componenţa acestuia intră Decanul, membri aleşi ai Consiliului Facultății, cercetătorii Centrului de Cercetare ITP etc.
 29. Consiliul Cercetării Ştiinţifice este condus de un preşedinte.
 30. Consiliul Cercetării Ştiinţifice are, în principal, următoarele atribuţii:
  1. analizează şi avizează programele instituţionale de cercetare ştiinţifică anuale şi de perspectivă elaborate de structurile ITP;
  2. dezbate şi analizează planurile de cercetare ştiinţifică prioritare;
  3. avizează structura organizatorică a Centrului de Cercetare ITP;
  4. analizează şi avizează activitatea Centrului de Cercetare ITP;
  5. analizează proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al activităţii de cercetare ştiinţifică şi modul de executare a acestuia, pe baza bilanţurilor contabile;
  6. întocmeşte anual un raport privind activitatea de cercetare ştiinţifică din ITP şi propune direcţiile de dezvoltare a cercetării ştiinţifice. Raportul va fi prezentat Senatului ITP.
 31. Cvorumul de lucru al Consiliului Cercetării Ştiinţifice al ITP este de jumătate plus unu din numărul total al membrilor, iar deciziile se iau cu majoritatea simplă a celor prezenţi.
 32. Consiliul Cercetării Ştiinţifice se întruneşte semestrial, conducerea operativă fiind asigurată de secretarul său ştiinţific şi de conducerea Centrului de Cercetare ITP.
 33. Centrul de Cercetare ITP are următoarele atribuţii:
  1. asigură logistică, consiliere şi informaţii structurilor din ITP pentru activitatea de cercetare ştiinţifică;
  2. facilitează informarea cu privire la granturile de cercetare ştiinţifică oferite de organisme interne şi internaţionale, MEN, CNCSIS, parteneri ai Institutului etc.
  3. sprijină cadrele didactice şi cercetătorii din ITP pentru elaborarea documentaţiilor de participare la competiţii şi obţinerea de granturi/contracte de finanţare a activităţii de cercetare ştiinţifică de la ministere, agenţii guvernamentale şi neguvernamentale, instituţii, organizaţii etc. din ţară şi străinătate;
  4. identifică şi colectează fonduri extrabugetare pentru cercetarea ştiinţifică;
  5. asigură derularea corespunzătoare a contractelor de cercetare ştiinţifică interne şi internaţionale, precum şi a proiectelor de cercetare ştiinţifică nefinanţate, dezvoltând competenţele în domeniul managementului proiectelor;
  6. organizează şi ia măsuri pentru îndeplinirea obiectivelor din programele şi proiectele de cercetare ştiinţifică din ITP.
 34. Centrul de Cercetare ITP este condus de un director şi un secretar ştiinţific. Centrul de Cercetare ITP poate avea în componenţa sa colective de cercetare ştiinţifică, având calitatea de unităţi specializate.
 35. În cadrul Centrului de Cercetare ITP pot fi angajate şi alte persoane cu atribuţii de administrare a activităţii de cercetare ştiinţifică.
 36. Activitatea Centrului de Cercetare ITP este susţinută de către Bisericile susţinătoare şi prin autofinanţare.
 37. 3. Recompense şi stimulente

 38. Activitatea de cercetare ştiinţifică se evidenţiază în rapoartele de evaluare academică pentru ocuparea funcţiilor didactice şi de cercetare, constituind un criteriu principal de apreciere a valorii profesional–ştiinţifice a personalului didactic sau de cercetare şi, după caz, poate completa norma didactică.
 39. Pentru ocuparea posturilor didactice de conferenţiar şi profesor şi pentru atribuirea dreptului de conducere de doctorate, activitatea de cercetare ştiinţifică este prioritară în evaluare, în conformitate cu Regulamentul privind ocuparea funcţiilor didactice şi de cercetare.
 40. Cadrele didactice, precum şi personalul de cercetare şi dezvoltare care participă la realizarea temelor de cercetare pot fi indemnizate în conformitate cu normele legale şi a posibilităţilor financiare ale Institutului.
 41. Participarea la manifestările ştiinţifice în ţară sau străinătate poate fi sprijinită financiar. Cererile sunt avizate de Decan şi se aprobă de Senatul ITP.
 42. Recunoaşterea activităţii de cercetare ştiinţifică se face şi prin acordarea unor diplome sau titluri onorifice.
 43. 4. Normative administrative

 44. Finanţarea cercetării ştiinţifice din ITP beneficiază de contribuţia Bisericilor susţinătoare, ale partenerilor ecleziastici internaţionali şi de finanţarea distinctă pe bază de contracte şi granturi.
 45. Finanţarea pe bază de normă didactică se realizează în condiţiile în care cercetarea ştiinţifică reprezintă o componentă obligatorie a normei didactice sau prin norme exclusive de cercetare ştiinţifică.
 46. Veniturile proprii vor fi utilizate în scopul dezvoltării bazei materiale proprii de cercetare, precum şi pentru plata personalului care a executat contractul. Baza materială este constituită din obiecte ca: mijloace fixe, obiecte de inventar şi materiale de orice fel. Aceste obiecte pot fi cumpărate în timpul desfăşurării contractului sau după încasarea banilor.
 47. Din veniturile proprii se mai pot finanţa următoarele categorii de cheltuieli:
  1. burse de cercetare;
  2. stagii de informare şi documentare;
  3. taxe pentru participarea ca membru în organisme, organizaţii şi instituţii de profil;
  4. organizarea şi/sau participarea la manifestări cultural–ştiinţifice interne şi internaţionale;
  5. editarea de carte didactică şi de specialitate.
 48. Veniturile realizate şi neutilizate la finele anului se reportează cu aceeaşi destinaţie în anul următor.
 49. Pentru cercetarea ştiinţifică pe bază de grant sau contract, ITP prin Centrul de Cercetare ITP şi compartimentele economice, îşi asumă următoarele obligaţii:
  1. oferă cadrul pentru evidenţa cercetării;
  2. controlează modul de utilizare a fondurilor conform prevederilor legale şi obligaţiilor asumate;
  3. informează, la cerere, beneficiarii/partenerii de proiect asupra derulării fiecărui program sau proiect;
  4. numeşte un nou director de program/proiect în cazul în care cel anunţat iniţial nu mai poate coordona proiectul;
  5. returnează sumele primite în cazul în care un program/proiect nu poate fi continuat.
 50. Materializarea cheltuielilor (procurare de mijloace pentru dotare, materiale consumabile, efectuarea unor servicii, plata salariilor etc.) se efectuează prin grija compartimentelor administrative ITP.
 51. În situaţiile când organismele finanţatoare solicită, pentru plata personalului care a executat contractul pot fi folosite următoarele echivalări de posturi didactice şi de cercetare:
  1. profesor universitar – echivalent cu cercetător ştiinţific gradul I;
  2. conferenţiar universitar – echivalent cu cercetător ştiinţific gradul II;
  3. lector – echivalent cu cercetător ştiinţific gradul III;
  4. asistent – echivalent cu cercetător ştiinţific;
 52. Nerespectarea prevederilor legale privind modul de cheltuire a fondurilor destinate cercetării ştiinţifice atrage, după caz, răspundere penală, civilă, materială sau administrativă a ITP, ca instituţie, şi/sau directorului de proiect, temă sau fază.
 53. Prezentul Regulament a fost elaborat de către Consiliul Cercetării Ştiinţifice la data de 01.04.2008, și revizuit de către Senatul ITP în cadrul şedinţei din data de 18.07.2014.

Valid from: 
2014-07-18