Personalul didactic și de cercetare

 • Art 65. În politica sa de recrutare și promovare a cadrelor didactice și a cercetătorilor, Institutul Teologic Protestant aplică principiul suveranității competenței profesionale.
 • Art 66. Toate posturile se ocupă prin concurs. Ocuparea unui post didactic și de cercetare se face în funcție de competență, ținându-se cont de avizul prealabil al Bisericii fondatoare în cauză. Concursurile se organizează conform Regulamentului privind ocuparea funcțiilor didactice și de cercetare.
 • Art 67. Menținerea pe un post didactic sau de cercetare este condiționată de performanțele științifice și didactice. Persoana atestată pe un post didactic poate fi supusă procedurii de infirmare declanșată de Consiliul Facultății. Nu pot fi menținuți ca asistent, lector/șef de lucrări, conferențiar, profesor cei care timp de cinci ani consecutivi nu au contribuții științifice, concretizate în publicații de specialitate. Neconfirmarea pe post atrage desfacerea contractului de muncă și vacantarea postului.
 • Art 68. Conform art. 288, alin. 5 din Legea nr. 1/2011, profesorii și conferențiarii titulari sau directorii de granturi, care timp de 6 ani consecutivi au derulat granturi de cercetare și au funcționat în ITP pot beneficia de an sabatic. Pe perioada anului sabatic, aceștia beneficiază de până la un salariu de bază, cu aprobarea senatului universitar, și își păstrează calitatea de titular, dar sunt scutiți de efectuarea activităților din fișa postului.
 • Art 69. Cadrele didactice angajate în străinătate sau care doresc să se încadreze cu funcția de bază în altă instituție, pe o perioadă determinată, se supun aprobărilor Senatului și a Bisericii fondatoare în cauză.
 • Art 70. În raport cu necesitățile academice proprii, Senatul ITP poate aproba, pe o durată determinată, invitarea în cadrul Institutului a unor cadre didactice universitare și a altor specialiști cu valoare recunoscută în domeniu, din țară sau din străinătate, în calitate de cadre didactice universitare asociate invitate. În cazul specialiștilor fără grad didactic universitar recunoscut în țară, Senatul ITP aprobă, prin evaluare, gradul didactic corespunzător performanței, în conformitate cu standardele naționale.
 • Art 71. Activitatea didactică, educațională și de cercetare a ITP se desfășoară în cadrul posturilor didactice stabilite în Statul de Funcții. Repartizarea confesională a posturilor didactice ține de competența Bisericilor fondatoare ale ITP.
 • Art 72. Membrii Personalului Didactic ITP au următoarele îndatoriri:
  • a) să realizeze integral sarcinile didactice prevăzute în planurile de învățământ;
  • b) să pregătească sesiunile de examene și să examineze studenții;
  • c) să coordoneze activitatea profesională și de cercetare a studenților, masteranzilor și doctoranzilor;
  • d) să desfășoară o activitate de cercetare științifică, integrându-se în programele de cercetare ale Institutului;
  • e) să participe la conferințele, simpozioanele naționale și internaționale de specialitate, încurajând în același timp dialogul interconfesional și interreligios în spirit ecumenic;
  • f) la solicitarea Bisericilor fondatoare, să organizeze și să coordoneze cursuri de perfecționare;
  • g) să participe la activitățile educaționale și spirituale organizate în cadrul Institutului;
  • h) la începutul fiecărui semestru să pună la dispoziția studenților cursuri și bibliografii de specialitate;
  • i) să respecte prevederile legislației în vigoare și ale Codului de etică și deontologie profesională ITP;
  • j) să-și îndeplinească datoriile administrative ce decurg din activitățile educaționale, de cercetare și din responsabilitățile individuale asumate (îndrumător de an, consilier spiritual, responsabil pentru bibliotecă etc.).
 • Art 73. Drepturile Personalului Didactic:
  • a) dreptul de a-și desfășura activitatea didactică și educațională conform statutelor/canoanelor Bisericilor fondatoare, pe baza Sfintei Scripturi și a principiilor confesiunii de care aparțin, păstrând spiritul protestant comun și ecumenic al Institutului;
  • b) dreptul de a participa la conducerea Institutului;
  • c) dreptul de a face parte din forurile Bisericilor fondatoare, conform statutelor/canoanelor bisericești respective;
  • d) dreptul de a face parte din organizații și instituții teologice-ecumenice, științifice din țară și din străinătate, de a participa la conferințele și congresele acestora ca membri, invitați sau delegați atât din partea Institutului, cât și a Bisericii lor;
  • e) dreptul de a beneficia de toate drepturile ce decurg din calitatea lor de cadru didactic al unei instituții de învățământ superior, conform legislației în vigoare;
  • f) dreptul de a beneficia de un concediu anual de odihnă plătit conform legislației în vigoare;
  • g) dreptul de a beneficia de an sabatic, în condițiile art. 288, alin. 5 din Legea nr. 1/2011.
 • Art. 74. Norma universitară cuprinde:
  • a) norma didactică-educațională
  • b)norma de cercetare și activitate științifică.
 • Art 75. Norma didactică-educațională poate cuprinde:
  • a) activități de predare;
  • b) activități de seminar, lucrări practice;
  • c) îndrumarea elaborării lucrărilor de licență;
  • d) îndrumarea elaborării disertațiilor de master;
  • e) îndrumarea elaborării tezelor de doctorat;
  • f) alte activități didactice, practice și de cercetare științifică, înscrise în planurile de învățământ;
  • g) conducerea activităților didactice-artistice;
  • h) activități de evaluare;
  • i) tutorat, consultații, îndrumarea cercurilor științifice studențești, a studenților în cadrul sistemului de credite transferabile;
  • j) participarea la consilii și în comisii în interesul învățământului.
 • Art 76. Norma de cercetare și activitate științifică poate cuprinde:
  • a) participarea la conferințe, simpozioane, congrese ș.a. organizate în domeniul de activitate principal sau în domenii interdisciplinare;
  • b) organizarea de conferințe, simpozioane, congrese ș.a. în domeniul de activitate sau în domenii colaterale;
  • c) organizarea de schimburi academice între diferite universități din țară și străinătate;
  • d) elaborarea de manuale, suporturi de curs și altor materiale didactice;
  • e) activități prevăzute în programul de cercetare;
  • f) activități în cadrul centrelor, atelierelor și cercurilor de cercetare, precum și coordonarea acestora;
  • g) elaborarea articolelor, studiilor, tratatelor, monografiilor și a cărților de specialitate.