Senatul

 • Art. 18. Senatul ITP reprezintă comunitatea universitară şi este cel mai înalt for de decizie şi deliberare la nivelul universităţii.
 • Art. 19. Organizarea senatului universitar se face cu respectarea statutului şi specificului dogmatic şi canonic al Bisericilor susţinătoare.
 • Art. 20. Mandatul Senatului ITP este de 4 ani. Durata mandatului unui membru al Senatului este de 4 ani, cu posibilitatea înnoirii succesive. În cazul studenților, durata mandatului este de 1 an, deoarece, conform Regulamentului privind Statutul Uniunii Studențești al ITP, studenții organizează alegeri în fiecare an universitar, prin care își deleagă reprezentanții în diferite foruri ale ITP.
 • Art 21. Senatul ITP are în compoziția sa reprezentanți ai cadrelor didactice ITP, ai studenților ITP, precum și ai Bisericilor fondatoare.
 • Art 22. Membrii senatului universitar din cadrul ITP vor fi aleși după cum urmează:
  • a) reprezentanți cadrelor didactice și de cercetare în Senat sunt aleși prin votul universal, direct și secret al tuturor cadrelor didactice și de cercetare titulare din ITP;
  • b) reprezentanții studenților sunt aleși prin votul universal, direct și secret al studenților conform Regulamentului privind Statutul Uniunii Studențești.
 • Art 23. Senatul universitar își alege, prin vot secret, un președinte care conduce ședințele senatului universitar, și reprezintă senatul universitar în raporturile cu Rectorul.
 • Art 24. Senatul universitar este compus din maxim 75% personal didactic, de cercetare, și din minim 25% reprezentanți ai studenților.
 • Art. 25. Cotele-părți de reprezentare în Senat se realizează în felul următor: dintre cele 9 cadre titulare alese 5 aparțin Bisericii Reformate, 3 Bisericii Unitariene și 1 Bisericii Evanghelice-Lutherane.
 • Art. 26. Membrii cu drepturi depline (cu drept de vot) ale Senatului sunt:
  • a) 9 cadre didactice şi de cercetare titulare;
  • b) 4 reprezentanţi ai studenţilor.
  • c) 4 reprezentanți (episcopi sau delegații lor oficiali) ai Bisericilor fondatoare.
 • Art. 27. La şedinţele Senatului ITP pot fi invitaţi cu drept consultativ:
  • a) Secretarul şef al ITP, care este şi secretarul Senatului;
  • b) Directorul administrativ al ITP;
  • c) Contabilul şef al ITP;
 • Art. 28. Senatul universitar poate fi convocat de rector sau la cererea a cel puțin o treime dintre membrii Senatului. Ședința este statutară dacă sunt prezenți cel puțin 2/3 din numărul membrilor cu drept de vot.
 • Art 29. Senatul ia hotărâri pe baza majorității simple a voturilor celor prezenți. La cererea a cel puțin trei membri ai Senatului, se trece la votarea secretă a hotărârilor.
 • Art 30. Senatul ITP controlează activitatea conducerii executive a ITP și a Consiliului de Administrație. Rapoartele de monitorizare și de control sunt prezentate periodic și discutate în Senat, stând la baza rezoluțiilor acestuia.
 • Art. 31. Senatul ITP are următoarele atribuţii:
  • a) garantează libertatea academică şi autonomia universitară;
  • b) elaborează şi adoptă, în urma dezbaterii cu comunitatea universitară, Carta universitară;
  • c) aprobă planul strategic de dezvoltare instituţională şi planurile operaţionale, la propunerea rectorului;
  • d) aprobă, la propunerea Rectorului şi cu respectarea legislaţiei în vigoare, structura, organizarea şi funcţionarea universităţii;
  • e) aprobă proiectul de buget şi execuţia bugetară;
  • f) elaborează şi aprobă Codul de asigurare a calităţii şi Codul de etică şi deontologie profesională universitară;
  • g) adoptă Codul universitar al drepturilor şi obligaţiilor studentului, cu respectarea prevederilor Codului drepturilor şi obligaţiilor studentului;
  • h) aprobă metodologiile şi regulamentele privind organizarea şi funcţionarea ITP;
  • i) aprobă structura anului universitar;
  • j) încheie contractul de management cu Rectorul;
  • k) controlează activitatea Rectorului şi a Consiliului de administraţie prin comisii specializate;
  • l) validează concursurile publice pentru funcţiile din Consiliul de administraţie;
  • m) aprobă metodologia de concurs, scoaterea la concurs a posturilor didactice și de cercetare, precum și rezultatele concursurilor pentru angajarea personalului didactic și de cercetare; evaluează periodic resursa umană;
  • n) aprobă componența nominală a comisiilor de concurs;
  • o) analizează respectarea procedurilor stabilite prin metodologia proprie de concurs și aprobă sau nu raportul asupra concursului; în urma aprobării rezultatului concursului se face numirea pe post și se acordă titlul universitar aferent;
  • p) aprobă și comunică Ministerului Educației modalitatea de soluționare a situațiilor de incompatibilitate;
  • q) soluționează contestațiile depuse de alte persoane decât candidații concursului;
  • r) promovează personalul didactic și celelalte categorii de personal angajat conform Regulamentului privind ocuparea funcțiilor didactice și de cercetare;
  • s) stabilește criteriile de apreciere a activității didactice și de cercetare conform Regulamentului privind evaluarea periodică a cadrelor didactice ITP;
  • t) încurajează cercetarea științifică și dispune de asigurarea editării și publicării;
  • u) stabilește modalitățile în care se derulează acțiunile de cooperare internă și internațională ale ITP, precum și încheierea de contracte în acest sens; aprobă invitarea pe o durată determinată a unor cadre didactice universitare și a altor specialiști cu valoare recunoscută în domeniu din țară sau din străinătate;
  • v) aprobă, prin evaluare, gradul didactic corespunzător performanței, în conformitate cu standardele naționale în cazul specialiștilor fără grad didactic universitar;
  • w) poate mări în baza autonomiei universitare, prin regulament, norma didactică săptămânală minimă, cu respectarea standardelor de asigurare a calității, fără a depăși limita maximă prevăzută de legislația în vigoare;
  • x) înființează fundații; stabilește și folosește însemne și simboluri proprii;
  • y) aprobă operațiunile financiare care depășesc plafoanele bugetare stabilite de Bisericile fondatoare; ia decizii privind patrimoniul ITP;
  • z) aprobă diversele regulamente interioare ale Institutului, regulamentele de organizare și funcționare ale diferitelor comisii și consilii ITP, precum și statutele aferente, inclusiv modificările, augmentările sau revizuirile acestora, care prin aprobarea Senatului devin părți integrante ale Cartei ITP.