Consiliul Facultății

 • Art 36. Consiliul Facultății este structura de conducere în ITP la nivelul facultății.
 • Art 37. Componența membrilor Consiliului Facultății este de maximum 75% cadre didactice și de cercetare, respectiv minimum 25% studenți. Reprezentanții cadrelor didactice și de cercetare în Consiliul Facultății sunt aleși prin votul universal, direct și secret al tuturor cadrelor didactice și de cercetare titulare din facultate, iar reprezentanții studenților sunt aleși prin vot universal, direct și secret de către studenții facultății.
 • Art 38. Conform art. 213, alin. 9 din Legea nr. 1/2011, Decanul conduce ședințele Consiliului Facultății și aplică hotărârile Senatului, Consiliului de Administrație și Rectorului.
 • Art 39. Consiliul Facultății se întrunește înaintea ședinței Senatului și ori de câte ori este necesar, din inițiativa Decanului sau la cererea a cel puțin o treime din numărul membrilor săi. Convocarea ședinței se face de către Decan. Ședința este statutară dacă sunt prezenți cel puțin 2/3 din numărul membrilor cu drept de vot.
 • Art 40. Consiliul Facultății are următoarele atribuții:
  • a) aprobă, la propunerea decanului, structura, organizarea și funcționarea facultății;
  • b) aprobă programele de studii ITP;
  • c) controlează activitatea decanului şi aprobă rapoartele anuale ale acestuia privind starea generală a facultăţii, asigurarea calităţii şi respectarea eticii universitare la nivelul facultăţii;
  • d) organizează și îndrumă desfășurarea procesului didactic, educațional și spiritual;
  • e) asigură programul de politici ale ITP centrat pe calitate și precizează mijloacele de realizare a acestora;
  • f) elaborează și aplică Regulamentul privind inițierea, aprobarea, monitorizarea și evaluarea periodică a programelor de studiu;
  • g) elaborează și pune în funcțiune sistemul informatic care facilitează colectarea, prelucrarea și analiza datelor și informațiilor relevante pentru evaluarea și asigurarea calității;
  • h) supraveghează activitatea profesională și dezvoltarea spirituală a studenților;
  • i) veghează asupra asigurării calității în activitatea de educație și cercetare în facultate;
  • j) avizează candidații pentru funcția de decan, conform Legii nr. 1/2011, art. 212, alin. 4 și a Metodologiei organizării și desfășurării alegerilor conducerii academice din ITP;
  • k) coordonează procedura ocupării posturilor didactice și de cercetare vacante conform Regulamentului privind ocuparea funcțiilor didactice și de cercetare;
  • l) avizează componența comisiilor de concurs și transmite spre aprobare Senatului;
  • m) analizează respectarea procedurilor stabilite prin metodologia proprie și acordă sau nu avizul său raportului asupra concursului, fără modificarea ierarhiei candidaților;
  • n) propune spre adoptare Senatului strategia pe termen lung și a programelor pe termen mediu și scurt privind cercetarea, odată cu specificarea practicilor de obținere și de alocare ale resurselor de realizare și a modalităților de valorificare;
  • o) propune Senatului constituirea centrelor, atelierelor și cercurilor de cercetare;
  • p) desemnează tutorii științifici, personalul didactic responsabil al bibliotecii, internatului, cantinei etc.;
  • q) propune editarea publicațiilor științifice;
  • r) propune și asigură participarea ITP la diferitele organizații europene și internaționale.