Decanul și prodecanul

 • Art 50. Decanul reprezintă facultatea și răspunde de managementul și conducerea acesteia.
 • Art 51. Decanul conduce ședințele Consiliului Facultății, și aplică hotărârile Rectorului, Consiliului de Administrație și Senatului ITP.
 • Art 52. Decanul este selectat prin concurs public, organizat de către Rectorul ITP. La concurs pot participa persoane care, pe baza audierii în plenul Consiliului Facultății, cu votul majorității simple a acestuia, conform Metodologiei organizării și desfășurării alegerilor conducerii academice ITP, au primit avizul de participare la concurs. Consiliul Facultății are obligația de a aviza minimum 2 candidați (Legea Nr. 1, art. 211, alin 4). Decanul va fi numit de către Rector.
 • Art. 53. Atribuţiile Decanului:
  • a) veghează asupra procesului educațional în cadrul ITP;
  • b) dispune de pregătirea, actualizarea anuală programelor de învățământ la nivel de licență (BA) și master (MA), și de înaintarea acestora spre aprobare către Consiliul Facultății;
  • c) dispune de încheierea contractelor de studiu ale studenților;
  • d) organizează examenele de admitere și de încheiere a studiilor la nivel de licență (BA) și de masterat (MA); dispune de publicarea informațiilor necesare pe site-ul ITP;
  • e) în cadrul activității de management al calității instituționale, înaintează propuneri către Consiliul Facultății privind evaluarea cadrelor didactice de către studenți;
  • f) menține contactul cu studenții cu scopul clarificării problemelor educaționale (oferind, în mod inclusiv, îndrumare profesională studenților care urmăresc cursuri în străinătate în cadrul programelor Erasmus+, Makovecz și a altor mobilități);
  • g) ține legătura cu profesorii vizitatori și oaspeți (visiting professor, guest teacher) precum și cu personalul didactic auxiliar (cadre în regim de plată cu ora, cadre didactice voluntare) în privința problemelor organizatorice ale educației;
  • h) participă în pregătirea și monitorizarea activității de practică profesională a studenților;
  • i) colaborează cu comisiile ecleziale relevante în organizarea activitatăților de perfecționare profesională;
  • j) are grijă de executarea hotărârilor Senatului, ale Consiliului de Administrație și ale Rectorului;
  • k) coordonează activitatea Consiliului Facultății;
  • l) propune componența comisiei de concurs pe baza propunerilor Consiliului Facultății;
  • m) propune înmatricularea și exmatricularea studenților;
  • n) semnează foile matricole, diplomele și atestatele;
  • o) este responsabil în fața Consiliului Facultății, a Rectorului și Senatului;
  • p) întocmește un raport anual despre activitatea sa de Decan.
 • Art 54. Decanul poate fi revocat din funcție. Procedura se declanșează la solicitarea a cel puțin o treime a membrilor Consiliului Facultății, care vor putea solicita organizarea unei ședințe extraordinare a Consiliului având acest punct pe ordinea de zi.
 • Art 55. Hotărârea de revocare din funcție a Decanului se ia cu o majoritate de două treimi din numărul membrilor Consiliului Facultății.
 • Art 56. Conform art. 207, alin 5, lit. c) a Legii nr. 1/2011, Decanul își desemnează prodecanul după numirea sa de către Rector.
 • Art 57. Mandatul Prodecanului este de 4 ani. Atribuțiile Prodecanului sunt următoarele:
  • a) coordonează activitățile pentru care a fost numit de Decan;
  • b) are drept de semnătură cu aprobarea Decanului;
  • c) rezolvă toate problemele facultății care sunt asumate de Decan și țin de competența sa;
  • d) întocmește un raport anual despre activitatea sa de Prodecan.