Unitárius hitvallásismeret

A tantárgy célja az unitárius hitelvek kifejtése, magyarázata, igazolása, bizonyítása a Ferencz József-féle Unitárius Káté alapján. Azokat a hitelvi kérdéseket alapozza meg, amelyek egyrészt az unitárius identitástudat jellemzői, másrészt a keresztény dogmatika szerves részét képezik. A bevezetésben a következő témaköröket tárgyaljuk: a vallás fogalma, a Biblia, a kereszténység, Dávid Ferenc, (az Unitrárius Egyház megalapítója), a hitvallás. Az unitárius hitvallás alapján vizsgáljuk a következő teológiai témákat: Isten, az unitárius keresztény antropológia kérdéskörei, Jézus Krisztus élete és tanításai, Szentlélek, bűn és bűnbocsánat, keresztség, konfirmáció, úrvacsora és örökélet. A cél elérése érdekében az induktív, deduktív, fenomenológiai és a korrelációs módszereket használjuk.

A hallgató értse meg az unitarizmus helyét és szerepét a kereszténységben és napjaink társadalmában. A hallgató vallásos hitének, lelkiségének, keresztény értékrendjének elmélyítése és az ökuménikus és vallásközi gondolkodásának elősegítése.

Kompetenciák

Sajátos kompetenciák

Az ismeretek, a kompetenciák és az összefüggések általános és speciális elsajátítása növelik a hallgató képességét, hogy szisztematikusan és komprehenszív módon megértse a tárgyalt diszciplinát. Ugyanakkor növelik a hallgató képességét arra, hogy felismerje a teológiai tudományok közötti kapcsolatokat.

Általános kompetenciák

Érdeklődést mutasson egy multidiszciplináris csapatmunka iránt. Érdeklődést mutasson a kutatói tevékenység iránt (dokumentáció, bibliográfia, szakreferátumok). Vegyen részt a különböző tudományos projektekben és mutassa meg azokat a képességeit, amelyek a jövőre nézve alkalmassá teszik tudományos munkára. Az elsajátított ismereteket tudja alkalmazni a mindennapi életben.

Időbeosztás

Heti oktatási idő Előadás Szeminárium Gyakorlat
2 óra/hét 2 0 0
28 óra/szemeszter 28 0 0
Szorgalmi idő Óra/félév
Összesített idő 78
A kiadott kurzus, bibliográfia és órajegyzetek elsajátításához szükséges idő 40
További dokumentálódás könyvtárban, interneten, adatbázisokban vagy terepen 10
Szemináriumi dolgozatok, esszék, záródolgozatok elkészítése 0
Személyre szabott konzultáció 0
Szorgalmi idő összesen 50

Vizsgáztatás

Az unitárius Káté kérdéseinek és feleleteinek az ismerete (70%). Szemináriumi dolgozat és az órán való aktív jelenlét (30%).

Bibliográfia

Könyv

Tanulmánykötet

Tanulmány folyóiratban